SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202300080
202300080
Zintuiglijk systeem
Cursus informatie
Cursus202300080
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoonprof.dr. C.J.M. Doggen
E-mailc.j.m.doggen@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
B.J. Bergink - Voorthuis
Examinator
dr.ir. A.P. Berkhoff
Examinator
dr. C. Blum
Examinator
dr.ir. J. Brands
Examinator
dr. A. van Cappellen van Walsum
Collegejaar2023
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Doelstellingen Anatomie, Histo-fysiologie:
 • U kunt voor de volgende zintuigen: visus, gehoor, evenwicht, reuk, smaak en tast beschrijven welke anatomische  “route”  het signaal aflegt te beginnen bij de bewerking van het signaal, via de receptor in het betreffende orgaan, de perifere zenuw, schakelstations naar uiteindelijk de cerebrale cortex waar bewustwording van het signaal plaatsvindt;
 • Beschrijven hoe het betreffende zintuig is ontstaan vanuit de embryologie;
 • Beschrijven welke klinisch relevante omgevingsstructuren het signaal tegenkomt op deze anatomische “route” en hoe op diverse plaatsen pathologie kan optreden leidend tot klinische symptomen.
Doelstellingen Technologie:
 • U kunt oog- en oorafwijkingen benoemen en diagnostische instrumenten beschrijven die gebruikt worden om oog- en oorafwijkingen op te sporen;
 • U kunt therapieën beschrijven om oog- en oorafwijkingen te behandelen, waaronder lasertechnieken (oog), gehoortoestellen en oorprotheses, en u begrijpt de werking hiervan;
 • U kunt weefseloptica beschrijven en berekeningen uitvoeren.
Doelstellingen Klinische Epidemiologie:
 • U kunt de status van een wetenschappelijk probleem te formuleren aan de hand van systematische reviews en meta-analyses;
 • U kunt zich een kritisch oordeel vormen over observationeel onderzoek waarbij u de termen validiteit (bias en confounding) en precisie kunt toepassen;
 • U kunt de waarde van een klinisch (diagnostisch) meetinstrument aan te duiden.
Doelstellingen Statistiek:
 • U kunt gegeven een beschrijving van een onderzoek en een dataset de juiste statistische toets kiezen;
 • U kunt de voorwaarden voor een lineaire regressie opnoemen en hiervoor controleren;
 • U kunt een regressiemodel met dummyvariabelen interpreteren;
 • U kunt uitleggen wat confounding is en hoe hiervoor te controleren;
 • U kunt uitleggen wat effectmodificatie is en hoe hiervoor te controleren;
 • U kunt de resultaten van een multipele lineaire regressie toepassen op een wetenschappelijke onderzoeksvraag;
 • U kunt door middel van een oddsratio het verband tussen twee categorische variabelen toetsen;
 • U kunt de resultaten van een logistische regressie toepassen op een wetenschappelijke onderzoeksvraag;
 • U kunt de resultaten van een survival data analyse toepassen op een wetenschappelijke onderzoeksvraag;
 • U kunt de resultaten van een Cox regressie toepassen op een wetenschappelijke onderzoeksvraag.
Doelstellingen Project:
 • U kunt efficiënt en effectief wetenschappelijke informatie vinden om een hiaat in de kennis omtrent een ziektebeeld te identificeren, het belang hiervan voor de patiënt te beschrijven en om vervolgens een wetenschappelijke vraagstelling te definiëren;
 • U kunt een vanuit ethisch standpunt verantwoord onderzoek ontwerpen passende bij een klinisch wetenschappelijke vraagstelling, waarbij de dataverzameling plaatsvindt met geschikte meetinstrumenten en de data-analyse met passende statistische technieken;
 • U kunt een onderzoeksvoorstel schrijven in een academische schrijfstijl en het bediscussiëren en presenteren.
Kerbegrippen:
Fysica en Technologie
 • Licht: Fysische optica: Interferentie, coherentie, optische weglengte, optisch spectrum;
 • Licht-weefselinteractie: Optische weglengte, absorptie, verstrooiing, weefselschade (thermisch, fotochemisch, fotomechanisch);
 • Geometrische optica: Lensberekingen oog;
 • Michelson-interferometer;
 • Optical coherence tomography (OCT);
 • Refractieve laserchirurgie.
Fysica en technologie (geluid)
 • Akoestische en mechanische analyse van het oor;
 • Tympanometrie;
 • Gehoortoestellen: Botverankerde hoortoestellen, middenoor implantaten, cochleaire implantaten, hersenstamimplantaten.
 Geluid
 • Massa-veersystemen;
 • Geluid in frequentiedomein;
 • Resonantie.
Menselijk Lichaam
Anatomie en histo-fysiologie
 • Preparatie of voorbereiding van signalen:
  • Het oor: conductief deel: middenoor, gehoorbeentjes;
  • Het oog: refractieve media: cornea, lens, glasvocht.
 • Receptie:
  • Het oor/ het evenwicht: binnenoor met cochlea en vestibulair apparaat;
  • Het oog: de retina;
  • De reuk: reukslijmvlies met primaire neuronen;
  • De smaak: smaakpupillen.
 • Bewustwording en feedback:
  • Relevante (hersen)zenuwen, hersenstam, cortexgebieden;
  • Reflexen, bijv. vestibulo-oculaire reflex.
Academische vaardigheden.
Medische statistiek: Lineaire regressie, Logistische regressie, Survivalanalyse, Cox regressie, Effectmodificatie, Confounding, Oddsratio.
Epidemiologie: Systematische reviews, Klinimetrie, Validiteit en precisie, kritisch lezen wetenschappelijke literatuur.
Project: Informatievaardigheden, literatuur zoeken, Wetenschappelijk schrijven, onderzoeksprotocol.
Professioneel gedrag: Wet en regelgeving mens gebonden onderzoek, Proefpersoneninformatie, Geschiedenis en ethiek mens gebonden onderzoek.
Inhoud
In deze module staat het zintuiglijk systeem en klinisch wetenschappelijk onderzoek centraal. Je zult als Technisch Geneeskundige bij het uitoefenen van je werkzaamheden moeten kunnen terugvallen op methoden en technieken uit met name de klinische epidemiologie. Voor het project zal een specifieke wetenschappelijke probleemstelling worden geconcretiseerd. Vervolgens moet je in staat zijn om een adequaat onderzoeksdesign te kiezen en de data op correcte wijze statistisch te analyseren om een oplossing te kunnen geven voor de probleemstelling.  
In het onderdeel Epidemiologie wordt dieper in gegaan in het verrichten van medisch wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek als aansluiting op het onderwijs in het tweede jaar, Module 7 Neuraal Systeem en Onderzoek. Zo gaat ook het onderdeel Statistiek een stap verder in het statistisch analyseren van onderzoeksdata. In deze module zal m.b.v. onderwijs over de anatomie en histologie van het oog en het oor een basis worden gelegd voor het begrijpen van enkele belangrijke afwijkingen van deze zintuigen.
Met betrekking tot de anatomie, fysiologie en pathologie concentreren we ons op het begrip van het oog en het oor als systeem en op de belangrijkste afwijkingen, hun diagnose en hun therapieën. Daarnaast zal beknopt aandacht worden besteed aan geur, smaak en tastzin. 
Aan de techniekzijde zijn er veel verbindingen met eerder onderwijs op het gebied van de optica, de akoestiek en de mechanica. Je krijgt de kans om deze opgedane kennis toe te passen op de modellering en diagnostiek van het oor. Aan optische zijde geldt dit voor de optische modellering van het oog.

Verder wordt de kennis van de optica uitgebreid door het bestuderen van optische interferentie als verschijnsel dat kan worden gebruikt bij optische imaging en door een confrontatie met de laser als lichtbron voor diagnose en therapie. In het project van deze module wordt (een hiaat in) kennis over het zintuiglijk systeem geïntegreerd met kennis over klinisch wetenschappelijk onderzoek. Het klinisch probleem dat hieruit naar voren komt wordt vertaald in een wetenschappelijke vraagstelling en het schrijven van een onderzoeksvoorstel waarbij ethische aspecten meegenomen worden.
Een aantal onderdelen in deze module, zoals het onderdeel van de docenten C. Blum, zullen in het Engels worden gegeven.
Module
Module 9
Verplicht materiaal
Book
Leerboek Epidemiologie, Bouter, L.M., Van Dongen, M.C.J.M., Zielhuis, G.A., Bohn Stafleu van Loghum , Verschijningsjaar: 2016, ISBN 13: 9789036805612, ISBN 10: 9036805619
Book
Medical Statistics at a Glance, Text and Workbook. 4th Ed. Petrie, A. & Sabin, C.; ISBN 9781119692126
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Responsiecollege

Werkcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Project

Anatomie, (patho)Fysiologie, Histologie

Fysica voor oog en oor

Epidemiologie

Medische statistiek

SluitenHelpPrint
Switch to English