CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202200287
202200287
Bloodforming and immune system
Course info
Course module202200287
Credits (ECTS)12
Course typeStudy Unit
Language of instructionDutch
Contact personA. van der Meer
E-maila.vandermeer@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Examiner
dr.ir. J. Brands
Examiner
Externe Docent
Examiner
dr.ir. P. van 't Hof
Examiner
dr. J. de Jong
Examiner
R.J. Lambers, MSc
Academic year2022
Starting block
2B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
In deze module wordt een basis gelegd met technieken vanuit de immunologie, hematologie, wiskunde en de medische wereld. De student werkt tevens verder aan de ontwikkeling van zijn/haar consultvaardigheden, reflectievaardigheden en professionele gedrag. In de stage doet student klinische ervaring op en focust op zorgaspecten bij patiënten. 

Project
• De student kan uit een klinische probleem de onderliggende immunologische mechanismes extraheren en op basis hiervan een therapeutische interventie ontwerpen. De student is in staat een therapeutische (immunologische) interventie te interpreteren en becommentariëren.

Bloedvormend en immuunsysteem
• De student kan op hoofdlijnen de bouw en functie beschrijven van het bloedvormend en immuunsysteem op moleculair, cellulair en histologisch niveau, en kan uitleggen hoe de verschillende onderdelen met verschillende functies in elkaar grijpen voor het bewaren van de balans in het lichaam en tijdens een immuunreactie. Op basis hiervan kan de student  beredeneren en uitleggen hoe het bloedvormend en immuunsysteem kan worden beïnvloedt en gebruikt ten behoeve van therapie en diagnosestelling.

Vaardig Communiceren en Professioneel Gedrag
• De student Technische Geneeskunde verwerft kennis en vaardigheden teneinde patiënten als medisch professional tegemoet te treden. Dit betekent voor het eerste studiejaar dat de student in staat is een patiënt te begroeten, zichzelf voor te stellen en een gesprek op gang te brengen en gaande te houden. Ook dient hij in staat te zijn te reflecteren op het eigen gedrag teneinde te blijven leren over en van zichzelf.  

Ruimtewiskunde
• De student kent de volgende termen en kan deze toepassen:  vector, matrix, stelsels lineaire vergelijkingen, determinant, inverse van een matrix, twee- en driedimensionale figuren, in- en uitproduct, beeld van een figuur onder een matrix.

Stage
• De student oriënteert zich op diverse zorgaspecten bij patiënten en de technologische componenten die worden gebruikt bij het diagnostisch en therapeutisch proces en reflecteert schriftelijk en mondeling op (aspecten van) zijn professionele gedrag en zijn motivatie voor het toekomstig beroep.
Content
Project
In dit project willen we je uitdagen om een therapie te bedenken om een actueel probleem op te lossen dat veroorzaakt wordt door een falend immuunsysteem. Dit kan zijn falen in de zin van een te zwakke respons, een verkeerde respons of juist een te actieve respons. Je kunt de kennis toepassen die je dit kwartaal opdoet over het immuunsysteem maar ook kennis uit eerdere kwartalen, denk bijvoorbeeld aan pathofysiologische kernbegrippen. Het eindproduct is een (beknopt) project voorstel dat je uiteindelijk in een korte pitch voor een project-board verdedigt.

Bloedvormend en Immuunsysteem
Dit module onderdeel beoogt op overzichtelijke wijze de immunologie in al haar complexiteit en diversiteit te introduceren. De nadruk zal liggen op een conceptmatige benadering. Eerst maakt u kennis met de diverse spelers in het veld - de componenten van het bloedvormend en immuunsysteem en leert u waar en hoe deze interactief hun functie uitoefenen. Achtereenvolgens worden behandeld:- het bloedvormend orgaan en belangrijke medische implicaties als gevolg van afwijkingen hierin ; - het aangeboren immuunsysteem;- het humorale immuunsysteem;- het cellulaire immuunsysteem;- auto-immuniteit en overgevoeligheid :- immuundeficiënties; - infecties en de respons tegen infectieuze agentia ; - Manipulatie van de immuunrespons, i.e. stimulatie (vaccinatie) en onderdrukking  (transplantatie).

Ruimtewiskunde
Vectoren kent men al uit de natuurkunde, waarin ze gebruikt worden om krachten weer te geven. Dit begrip zal verder uitgebouwd worden en we zullen daarbij in eerste instantie de nadruk leggen op de meetkundige interpretatie. Door middel van het inproduct kunnen hoeken en lengtes van vectoren worden bepaald. Het uitproduct maakt een vector die loodrecht staat op twee gegeven vectoren. Het uitproduct kan ook gebruikt worden om oppervlakten van parallellogrammen mee te berekenen. We bepalen de normaalvoorstelling van een vlak en gebruiken deze om de hoeken tussen twee vlakken uit te rekenen. Voor dit gedeelte wordt gebruik gemaakt van het boek  "Thomas' Calculus". Het gehele moduleonderdeel wordt afgesloten met een schriftelijke toets. De volgende onderwerpen komen aan de orde: vector, matrix, stelsels lineaire vergelijkingen, determinant, inverse van een matrix, twee- en driedimensionale figuren, in- en uitproduct, beeld van een figuur onder een matrix.

Vaardig Communiceren en Professioneel Gedrag-1 (VC&PG1)
Het onderwijs Vaardig communiceren en Professioneel Gedrag gaat uiteraard over communicatie. Van de toekomstig Technische Geneeskundige mag worden verwacht dat hij zich adequaat kan verhouden tot patiënten, tot collega’s van de eigen en die van andere disciplines. Daarom wordt in dit module-onderdeel aandacht besteed aan patiënt-communicatie en consultvoering. Zowel de theorie uit de (medische) psychologie en de communicatie, als de praktische training van communicatieve- en consultvaardigheden komt aan bod. Daarbij staat reflecteren centraal, waarbij de student zijn/haar handelen en ontwikkeling kritisch kan bekijken en waar nodig kan bijsturen. In module 3 is gestart met het VCPG 1 - onderwijs.


Externe docenten (RadboudUMC):
A. van der Meer (MC)
S. van Selm
H. Jacobs
H. Koenen
Assumed previous knowledge
Module 1, 2 en 3 TG
Module
Module 4
Participating study
Bachelor Technical Medicine
Required materials
Book
Parham, P. The Immune System, 5th edition 2020, New York, Garland Science Publishing
Book
Medische Consultvoering, hoofdlijnen en achtergronden. Dr. E.P. Veening e.a. Uitgever Bohn, Stafleu en Van Loghum, 2009
Book
Thomas' Calculus, Early Transcendentals
Reader
Syllabus Bloedvormend en Immuunsysteem
Reader
Syllabus Ruimtewiskunde
Recommended materials
Course guide
Modulebook Module 4
Instructional modes
Assessment
Presence dutyYes

Lecture

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Project supervised
Presence dutyYes

Q&A

Self study with assistance

Self study without assistance

Tutorial

Tests
Report

Presentation

Blood-forming and Immune System

Spatial Mathematics

Communication and Prof. Behavior 1b

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal