CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100092
202100092
Masterthesis Master Risk Management
Course info
Course module202100092
Credits (ECTS)20
Course typeFinal project Master
Language of instructionDutch, English
Contact personprof.dr.ir. J.I.M. Halman
E-mailj.i.m.halman@utwente.nl
Lecturer(s)
Contactperson for the course
prof.dr.ir. J.I.M. Halman
Lecturer
prof.dr.ir. J.I.M. Halman
Lecturer
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Contactperson for the course
prof.dr. M.I.A. Stoelinga
Academic year2020
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims

De deelnemer:  

• is in staat om op basis van de probleemstelling een duidelijke en afgebakende vraagstelling voor het onderzoek/ontwerp te ontwikkelen (kwalificatie 12.2) 

• laat door middel van een kritische theoretische onderbouwing zien waarom voor welke onderzoeksmethode(n) en onderzoeksontwerp gekozen is en toont aan dat deze correct zijn toegepast in het onderzoek/ontwerp (kwalificatie 12.1 en 12.3). 

• laat door middel van onderzoek in academische literatuur zien kennis en inzicht te hebben in standaarden van en de theorieën op het gebied van risicomanagement, en is in staat en gemotiveerd een theoretisch raamwerk te ontwerpen en toe te passen in het onderzoek/ontwerp (kwalificatie 1, 2 en 10.2) 

• is in staat de gegevens/informatie voor wat het onderzoek betreft, op duidelijke/heldere wijze te analyseren en te valideren door middel van eerder academisch onderzoek, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie (kwalificatie 12.4). 

• is in staat de gegevens/informatie voor wat het ontwerp betreft, op duidelijke/heldere wijze te analyseren en te valideren door middel van eerder academisch ontwerp, dit met het oog op een effectieve implementatie in de praktijk (kwalificatie 12.4). 

• is in staat om op basis van het onderzoeks- of ontwerpresultaat heldere, goed onderbouwde en op het juiste niveau conclusies te formuleren en daarbij op passende heldere wijze de relevantie voor theorie en praktijk aan te geven (kwalificatie 4 en 6). 

• is in staat om op basis van de conclusies voor de theorie en praktijk in diverse omstandigheden oordeelkundig, waardevolle en originele aanbevelingen te verwoorden en te presenteren, waardoor risico bewustzijn wordt bevorderd (kwalificatie 3, 7 en 8).  

• is in staat om - goed onderbouwd -  op heldere, consistente, adequate en overtuigende wijze schriftelijk te rapporteren, dit met het oog op een wetenschappelijke publicatie (kwalificatie 5). 

• laat op professionele en onafhankelijke wijze zien zelfstandig onderzoek te kunnen doen en het vraagstuk op te lossen (kwalificatie 12).  

• laat tijdens presentaties en besprekingen zien kennis te hebben m.b.t. het adviseren en communiceren over risicomanagement (kwalificatie 7.1) 

• is in staat om op verschillende niveaus (individueel-, team- en organisatieniveau) en contexten (bestuurs- en uitvoerend niveau, voor interne en externe stakeholders, etc.) zijn Masterthesis effectief en met duidelijke betrokkenheid te verdedigen en te presenteren (kwalificaties 5.1, 5.2, 7.2 en 7.3).  

• is in de reflectie zien kritisch te kunnen reflecteren op het eigen leerproces, Masterthesis en de eigen positie in het dagelijks werk als professional (kwalificatie 9 en 12.5). 

• reflecteert op de eigen houding en positie tijdens de uitvoering van de Masterthesis, waarbij rekening wordt gehouden met de eigen normatieve positie en de integriteit van de organisatie, waarop de Masterthesis betrekking heeft (kwalificatie 10 en 10.1). 

Content

Een wezenlijk en tegelijkertijd afrondend onderdeel van de Master Risicomanagement is het schrijven van de Masterthesis (scriptie). Het doel hiervan is de tijdens de opleiding opgedane kennis, inzichten en vaardigheden toe te passen op een vraagstuk uit de praktijk. Het resultaat dient een wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te zijn aan de oplossing van dat vraagstuk.  

 

Dit betekent dat:  

• gehanteerde inzichten, modellen en theorieën afkomstig dienen te zijn uit wetenschappelijke literatuur; 

• gepresenteerde feiten op wetenschappelijk verantwoorde wijze verkregen moeten zijn; 

• oplossingen voor vraagstukken en voorgestelde ontwerp op wetenschappelijk verantwoorde wijze zijn ontwikkeld; 

• conclusies beredeneerd uit de geconstateerde feiten dienen te zijn afgeleid. 

De deelnemer schrijft individueel een scriptie waarmee tijdens het cursorisch deel van de opleiding kan worden begonnen. De deelnemer kiest, in overleg met een “opdrachtgever” uit zijn/haar organisatie of derde organisatie, een onderwerp en verkent, zo nodig met de opdrachtgever, de mogelijkheden en randvoorwaarden van het betreffende vraagstuk

 


Afstuderen/Diploma-uitreiking
Terugkomdagen AV&M Data* Locatie
4 juni 2021 U Parkhotel
2 juli 2021 U Parkhotel
17 september 2021 Nog te bepalen
*Data onder voorbehoud
 
Posterpresentaties & Diploma-uitreiking Data* Locatie
9 december 2021 U Parkhotel
9 juni 2022 U Parkhotel
*Data onder voorbehoud 

Participating study
Master Risicomanagement
End date
09-06-2022
Required materials
Book
Bernstein, P.L., (1996) Against the Gods, The remarkable story of Risk, John Wiley & Sons ISBN: 0471295639
Recommended materials
-
Instructional modes
Colloquium
Presence dutyYes

Final thesis
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Tests
Masterthesis

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal