CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 202100090
202100090
Masterclass Risk Perception & Communication
Course info
Course module202100090
Credits (ECTS)6
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. M.W.M. Kuttschreuter
E-mailm.w.m.kuttschreuter@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
dr. J.F. Gosselt
Lecturer
prof.dr. J.H. Kerstholt
Lecturer
dr. M.W.M. Kuttschreuter
Contactperson for the course
dr. M.W.M. Kuttschreuter
Lecturer
dr. R.P.A. Loohuis
Academic year2021
Starting block
JAAR
Application procedureBOZ applies for you
Registration using OSIRISNo
Aims
De deelnemer
  • Heeft kennis en inzicht in de belangrijkste theoretische concepten en modellen over risicoperceptie, en risico- en crisiscommunicatie
  • Laat in de communicatieve interventie zien op welke wijze risicobewustzijn kan worden bevorderd
  • Is in staat bij de risicopsychologische probleemanalyse verschillende niveaus te onderkennen en samenhang te onderkennen
  • Is in staat schriftelijk en mondeling te communiceren over een in de eigen (beroeps-)praktijk uitgevoerde risicopsychologische probleemanalyse en een communicatie interventie
  • Laat in de risicopsychologische probleemanalyse en communicatieve interventie oordeelkundig te kunnen handelen, rekening houdend met een complex (politiek) krachtenveld; tegenstrijdige meningen en belangen; binnen en om de organisatie(s); een gegeven machtsverhouding
  •  Is in staat kritisch te reflecteren op de uitgevoerde probleemanalyse en communicatieve interventie
  • Houdt in de reflectie rekening met de morele aspecten van de ontwikkelde risicoperceptie/risicocommunicatie probleemanalyse en/of interventie
  • Laat in de reflectie zien kennis te hebben met de standaarden van risicomanagement, de beroepsgroep en de ethiek
  • Is in staat een risicopsychologisch probleemanalyse uit te voeren in de eigen (beroeps-)praktijk 
Content
Anno nu zijn risicoperceptie en externe risicocommunicatie niet meer weg te denken uit de maatschappelijke werkelijk- heid met betrekking tot risico’s. Perceptie of beleving en communicatie spelen belangrijke rollen bij houding, gedrag en affect van individuen. Ze zijn om die reden ook een standaardonderdeel van het risicomanagementproces geworden.
In deze masterclass gaan we in op de belangrijkste theoretische benaderingen rond risicoperceptie en externe risicocom- municatie. De masterclass richt zich hierbij onder meer op de manier waarop mensen tegen risico’s aankijken (risicoper- ceptie) en de factoren die hierop van invloed zijn, zoals het vertrouwen in organisaties die bij risicomanagement betrok- ken zijn, en de berichtgeving in de (sociale) media. Daarna wordt ingegaan op theoretische benaderingen en empirische bevindingen op het terrein van de risico- en crisiscommunicatie. Thema’s die aan de orde komen betreffen onder meer de formulering van de risicoboodschap en het zoeken naar informatie door mensen voor wie het risico relevant is.
Later in de masterclass verschuift de focus van de individuele mens naar de organisatie die bij risicomanagement betrok- ken is. De masterclass gaat hierbij in op psychologische inzichten over conflicten en conflicthantering, en op de manier waarop organisaties om kunnen gaan met crises en de reacties van individuele mensen en groepen op (informatie over) risico’s en crises.
Parallel aan het verschaffen van kennis en inzicht wordt de deelnemer een methode aangereikt om een sociaal-psychologisch probleem met betrekking tot risicomanagement systematisch te analyseren en er een theoretisch onderbouwde interventie of communicatiestrategie voor te ontwikkelen.
De deelnemers zijn na het volgen van deze masterclass op de hoogte van de belangrijkste thema’s en theorieën op de betreffende gebieden. Zij zijn in staat kritisch op deze benaderingen te reflecteren. Ze leren tevens om de opgedane kennis toe te passen op een casus, daarover een paper te schrijven, en daarop in interactie met docenten en collega- deelnemers te reflecteren.

 
Seminar Data* Locatie
Seminar 1 10 & 11 maart 2022 U Parkhotel
Seminar 2 7 & 8 april 2022 U Parkhotel
Seminar 3 12 & 13 mei 2022 U Parkhotel
  *Data onder voorbehoud   
Assumed previous knowledge
Vooropleiding op HBO- of academisch niveau
Relevante werkervaring
Participating study
Master Risicomanagement
Start date
10-03-2022
End date
13-05-2022
Required materials
Book
Buunk, A.P. & Dijkstra, P. (2014). Sociale psychologie en praktijkproblemen – van probleem naar oplossing. Bohn Stafleu van Loghum. ISBN: 9789036804080
Articles
De te gebruiken artikelen worden op Canvas geplaatst.
Canvas
Voor deze cursus wordt Canvas gebruikt.
Recommended materials
-
Instructional modes
Assignment
Presence dutyYes

Lecture
Presence dutyYes

Other
Presence dutyYes

Seminar
Presence dutyYes

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Tentamen, groepsopdracht

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal