SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000875
202000875
BSc opdracht GZW
Cursus informatie
Cursus202000875
Studiepunten (ECTS)30
CursustypeBachelor eindopdracht
VoertaalNederlands
ContactpersoonR. Kortekaas
E-mailr.kortekaas@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
prof.dr. J.I. Blanford
Examinator
dr. A.C. Bos - Nehles
Docent
D. van Dartel
Examinator
dr. A. van Dongen
Examinator
dr. C.H.C. Drossaert
Collegejaar2022
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Het doel van de opdracht door middel van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en biedt is het een weerspiegeling van de verworven competenties.

Aan het eind de Bacheloropdracht kan de student:
1     een gezondheidswetenschappelijk probleem plaatsen in een breder, theoretisch conceptueel kader
       en de maatschappelijke en/of wetenschappelijke relevantie aangeven.
2     bij een probleem een passende onderzoeks-/ ontwerpopzet maken, die de gehele cyclus weerspiegelt.
3     dataverzameling op systematische en transparante wijze organiseren en uitvoeren en alle gemaakte
       stappen verantwoorden.
4     op systematische en transparante wijze data analyseren en alle stappen verantwoorden.
5     resultaten verkregen uit de uitvoering van het onderzoek relateren aan de onderzoeks-/ ontwerpvraag, en
       in het kader van het theoretische/conceptuele kader de dataverzameling, analyse en uitkomsten,
       conclusies trekken over resultaten van het onderzoek.
6     sterktes en zwaktes in de uitvoering en uitwerking van het onderzoek aangeven en conclusies trekken
       over de generaliseerbaarheid van de resultaten.
7     aanbevelingen maken voor praktijk van de gezondheidszorg en onderzoek.
8     op systematische en transparantie wijze verslagleggen van het proces en uitkomst van onderzoek,
       inclusief literatuurverwijzingen volgens gangbare richtlijnen weergeven.
Inhoud
De bachelorthesis omvat het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek op basis van een door een vakgroep en/of externe opdrachtgever gedefinieerde opdracht. Een externe opdrachtgever kan een zorginstelling zijn, een technologiebedrijf, een onderzoeksinstituut of bijvoorbeeld een gemeente. De student schrijft op wetenschappelijke wijze een verslag van het uitgevoerde onderzoek. De opdracht kan individueel of in een groep worden uitgevoerd. De studenten worden begeleid door een begeleider van de UT, betrokken bij de opleiding Gezondheidswetenschappen
Assessment
De eindbeoordeling van de Bacheloropdracht wordt uitgedrukt in een cijfer. In de beoordeling,
worden de volgende onderdelen betrokken:
De afstudeerfase van de bachelor* en de master bestaan uit de volgende beoordelingsmomenten:
 
     - Beoordeling thesis (verslag)                                           Cijfer
     - Beoordeling colloquium (presentatie en verdediging)    Cijfer
     - Beoordeling professioneel gedrag (proces)                   Cijfer
 
Het eindcijfer van de student voor de afstudeerfase wordt berekend op basis van:
 
     a. Cijfer thesis                               (60%)
     b. Cijfer colloquium                       (20%)
     c. Cijfer professioneel gedrag       (20%)
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 11
Module
Module 12
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colloquium
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Thesis

Colloquium

Professioneel Gedrag

Onderzoeksvoorstel

SluitenHelpPrint
Switch to English