SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000859
202000859
Structuur en organisatie van de Gezondheidszorg
Cursus informatie
Cursus202000859
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. P.J. Klok
E-mailp.j.klok@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Examinator
dr. A.C. Bos - Nehles
Examinator
dr.ir. J. Brands
Contactpersoon van de cursus
dr. P.J. Klok
Examinator
dr. P.J. Klok
Examinator
R. Kortekaas
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Leerdoelen: Aan het eind van de module kan de student:

1.      … de verschillende (disciplinaire) perspectieven identificeren en voorts verschillen, overlap en
              overeenkomsten benoemen
2.      … actoren en elementen van het zorgsysteem benoemen en deze onderbrengen in betekenisvolle
              categorieën (bijv. micro/meso/macro – preventie/cure/care/palliatie)
3.      … het zorgproces van een gegeven chronische aandoening beschrijven en op basaal niveau analyseren
4.      … op basaal niveau, een gegeven situatie analyseren met gebruikmaking van de kerncomponenten van
              theorie en wetenschappelijke methoden
5.      … deze inzichten toepassen in het ontwerp van betekenisvolle alternatieven
6.      … samenwerken met groepsleden in leerprocessen
7.      … eenvoudige interviews voorbereiden, afnemen en analyseren
Inhoud
In deze module leren studenten de concepten gezondheid en (chronische) ziekte in relatie tot zorgsystemen en organisatie van zorg ontdekken. De studenten zullen een chronische aandoening moeten ontrafelen om inzicht te krijgen in de gelaagdheid van het vraagstuk en de multidisciplinariteit daarvan: wat ís de aandoening, wat ligt eraan ten grondslag, wat is de ziektelast, wat is het klassieke zorgarrangement, wat is de rol van de patiënt (ziekterol/zelfmanagement)? Wie zijn de betrokken stakeholders, wat is de context? Wat zijn de mogelijkheden patiënt (fysiek/sociaal), wat is wenselijk en mogelijk vanuit zorgsysteem en organisatie?
Hiervoor wordt kennis aangereikt over de achtergrond en oorzaken van chronische aandoeningen van patiënten, de verschillende zorgprocessen, gezondheidszorgsystemen en organisatie van zorg. De student wordt geleerd een systematische beschrijving te maken van huidige zorgsystemen en de organisatie van zorg (primaire processen) voor mensen met een chronische aandoening. Ze hebben daarvoor kennis nodig over zorgsystemen als geheel in nationale context, organisatie van primaire processen als onderdeel van een systeem, stakeholders en incentives in deze processen, de (toenemende) rol van technologie. Studenten wordt vervolgens geleerd zo precies mogelijk te duiden wat de beperkingen zijn van de huidige zorgsystemen en zorgorganisatie voor mensen met een chronische aandoening (o.a. op aspecten als patiëntgerichtheid, effecten en kosten van zorg). Alternatieve systemen en organisatiemodellen voor chronische zorg (o.a. case management, ketenzorg, chronic care model) worden geïdentificeerd, beschreven en systematisch vergeleken op basis van theorie en voorbeelden uit de praktijk . Studenten wordt geleerd om kritisch te analyseren in welke situatie een chronisch zieke patiënt zich bevindt, vandaaruit de knelpunten in de huidige organisatie van zorg aan te geven en te beargumenteren welke van deze knelpunten door alternatieve modellen mogelijk worden opgelost, welke niet, en waarom. Op basis van de aangeleerde kennis en vaardigheden (beschrijven, problemen identificeren en duiden, analyseren van zorgmodellen) worden de studenten tenslotte uitgedaagd een zorgmodel te beschrijven waarmee huidige knelpunten in de chronische zorg worden “opgelost”. De nadruk ligt op het precies duiden van specifieke problemen in de multidisciplinaire aard en organisatie van chronische zorg en hoe het alternatieve zorgmodel deze (mogelijk) verminderd. Belangrijk hierbij is dat studenten vanaf het begin van de opleiding leren niet naar (bestaande) “oplossingen” te grijpen zonder de problemen en hun oorzaken/achtergrond goed te doorgronden.
Participating study
Bachelor Gezondheidswetenschappen
Module
Module 1
Verplicht materiaal
Book
Robbins, S.P. & Barnwell, N. (2006). Organisation Theory: Concepts and cases, 5/E, Prentice Hall
Book
Basisboek Interviewen. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews. Baarda, Van der Hulst, De Goede. Noordhoff Uitgevers.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Excursie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie met begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: Zorgproces Chronische Zieke

Opmerking
Groepsopdrachten

Zorgorganisatie I

Opmerking
Combinatietoets: schriftelijk

Structuur van het Zorgstelsel

Opmerking
Combinatietoets: schriftelijk

Methode en Technieken

Opmerking
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English