SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000857
202000857
Bioengineering Technologies
Cursus informatie
Cursus202000857
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. J.C. Alers
E-mailj.c.alers@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C. Alers
Docent
dr. I.E. Allijn
Docent
dr. M.N.A. Bijman
Docent
prof.dr.ir. S. le Gac
Docent
prof.dr. D.W. Grijpma
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISNee
Cursusdoelen
Betreft leerdoelen module in het algemeen:
•       Het verhogen van kennis over biomaterialen in het algemeen en de synthese van polymeren, biomaterialen en nano-deeltjes in het bijzonder
•       Het verhogen van kennis over de toepassing van biomaterialen binnen de weefselhersteltechnologie.
•       Het verhogen van kennis over de manier waarop cellen en het  menselijk lichaam reageren op biomaterialen.
•       Inzicht krijgen in de wetenschappelijke methoden die gebruikt worden bij de fabricatie van biomaterialen en hun toepassingen in weefselherstelonderzoek.
•       Het leren opzetten en uitvoeren van chemische en celbiologische experimenten.
•       Het verkrijgen van praktische vaardigheden op het gebied van interacties tusssen nanodeeltjes en cellen.
•       Het leren analyseren, uitwerken, schriftelijk rapporteren (in artikelvorm) en presenteren (in postervorm) van onderzoeksresultaten.
•       Het vervaardigen van een labjournaal op gevorderd niveau.
 
Voor meer gedetailleerde leerdoelen van de ondersteunende vakken wordt verwezen naar de modulehandleiding.
Inhoud

Het vak Bio-Organische Chemie is een vervolg op de chemievakken in het eerste jaar en richt zich op het verbinden van synthese en reactiviteit van functionele groepen. Kennis van de onderliggende mechanismen dient als basis voor een veelheid aan chemische reacties waaronder de polymeerchemie.
In het vak Polymeerchemie & Biomaterialen leert de student meer over polymeersynthese, polymerisatiekinetiek, polymeerkarakterisering. De student krijgt ook inzicht in structuur-eigenschap relaties van polymeren in relatie tot hun gebruik als medisch implantaat of–hulpmiddel.
In het vak Cel-materiaalinteracties wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop cellen interacties aangaan met biomaterialen en hoe aanpassingen in de (samenstelling van) biomaterialen gebruikt kunnen worden om celgedrag te sturen. Ook wordt in dit vak aandacht besteed aan de immunologische processen die ten grondslag liggen aan de reactie van het immuunsysteem op een vreemd biomateriaal. De basis hiervoor wordt gelegd in het onderdeel Bloed & Afweer. Bij dit vak hoort ook een practicum waarin enerzijds de celkweektechnieken opgedaan in BMT module 5 worden opgefrist met het oog op het goed doorlopen van het project en anderzijds wordt gekeken hoe cellen reageren op verschillende kweekoppervlakken


Bovengenoemde vakken vormen de theoretische basis van het project, getiteld ‘Interactie tussen nanodeeltjes en cellen’.
Studenten gaan in kleine groepjes polymeer nanodeeltjes maken als model voor afgifte van eiwitten.
Door te variëren in samenstelling van polymeren maakt elke groep eigen nanodeeltjes. Deze worden vervolgens gekarakteriseerd op o.a. grootte en lading en getest in verschillende cellijnen met als uitkomst parameters celuptake en celoverleving.
Ook dit jaar zullen studenten de e-tool LabBuddy gebruiken voor het opstellen van hun design, als digitaal protocol op het lab en voor het bijhouden van een digitaal labjournaal.
Studenten presenteren hun bevindingen tijdens een posterpresentatie en in artikelvorm. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid tot extra feedback bij het opstellen van een wetenschappelijke poster.
Voorkennis
Algemeen: Vereiste voorkennis Chemie en Celbiologie uit BMT modules M1, M2 en M5 gevolgd en behaald. Of vergelijkbaar. Indien er kennishiaten zijn, dient dit door middel van zelfstudie te worden opgehaald.
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 11
Verplicht materiaal
Book
Polymers: chemistry and physics of modern materials” door JMG Cowie en V Arrighi, 3e druk, CRC press.
Book
Organic Chemistry, PY Bruice, 7 or 8th edition
Book
Hoofdstukken uit Tissue Engineering, 2nd edition C.A. van Blitterswijk & J. de Boer (2014). Als E-book beschikbaar via de UB
Book
Hoofdstukken uit Marieb Human Anatomy and Physiology, Pearson 10h or 11th international edition
Aanbevolen materiaal
Articles
DOIs op Canvas
Werkvormen
Colstructie

Hoorcollege

Overig onderwijs

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Project onbegeleid

Werkcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Toetsen
Bio-organische chemie

Poymeerchemie & Biomaterialen

Cel-Materiaal interacties

Interactie tussen Nanodeeltjes en Cellen

SluitenHelpPrint
Switch to English