SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000845
202000845
Creating Biological Tissues
Cursus informatie
Cursus202000845
Studiepunten (ECTS)13
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. J.C. Alers
E-mailj.c.alers@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
dr. J.C. Alers
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C. Alers
Examinator
dr. M.N.A. Bijman
Examinator
dr.ing. S.K. Both
Examinator
dr.ir. J. Brands
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
In het project zullen de studenten een tweetal strategieën gaan ontwikkelen voor de behandeling van een (musculoskeletair) ziektebeeld met behulp van stamcellen. Een belangrijk deel van de informatie en materiaal dat benodigd is voor het uitvoeren van het project, zullen studenten zelf moeten verzamelen en verwerven. Hiertoe is wel ondersteuning onder andere in de vorm van de ondersteunende vakken zoals Toegepaste Celbiologie maar vooral ook het geïntegreerde onderdeel Informatievaardigheden.
In de praktijkopdracht gaan de studenten op basis van literatuurgegevens een groot experiment vormgeven en uitvoeren waarin mesenchymale humane stamcellen gedifferentieerd gaan worden naar een celtype uit het bind-en steunweefselsysteem (bijv. vetcel en botcel). Tevens moeten studenten een keuze maken uit verschillende moleculair biologische en cytochemische analyse technieken om te bepalen of de differentiatie inderdaad geslaagd is. Nieuw dit jaar is dat sommige groepen op RNA niveau (d.m.v qPCR) en andere groepen de analyse op eiwitniveau (d.m.v. western blotting) zullen uitvoeren. Over dit deel moeten studenten een onderzoeksverslag schrijven waarbij ze ook elkaars data zullen gebruiken en bediscussiëren teneinde inzicht te krijgen in de relatie tussen genexpressie op RNA en eiwitniveau. Tevens houden studenten een digitaal labjournaal bij. Ook dit jaar zullen studenten de e-functionaliteit LabBuddy gaan toepassen binnen het project.
 
In de theoretische opdracht (Theoretical Design) starten studenten met een gemuteerde genetische sequentie waar men vervolgens het bijbehorende ziektebeeld van moet achterhalen incl. inzicht verkrijgen in het mechanisme van de ziekte. Vervolgens moeten studenten een design maken deze aandoening te behandelen met stamcellen en/of genetische manipulatie. In hun conceptueel model gaan de studenten met name in op de techniek die gebruikt wordt om de cellen genetisch te manipuleren alsmede hoe deze gemanipuleerde cellen teruggeplaatst kunnen worden in de patiënt. Studenten presenteren hun ontwerpmodel t.o.v. elkaar en een vakjury gevolgd door discussie.

Het gebruik van stamcellen en genetische manipulatie is onderwerp van uitgebreide maatschappelijke discussies. Het project wordt dan ook in een ethisch- maatschappelijk kader geplaatst en wordt afgesloten met een debat met aansluitend een opdracht waarin studenten moeten proberen consensus dan wel een compromis te bereiken over de door hen voor het debat bestudeerde stelling. Tijdens een online workshop worden studenten geleerd hoe een debat te voeren.  Studenten maken tijdens een aantal online hoorcolleges en werkcollegeopdrachten kennis met ethiek en leren vanuit verschillende ethische theorieën te argumenteren. Kennis wordt getoetst in een korte MC-toets.. Tot slot schrijven de studenten een kort individueel procesverslag waarin zij reflecteren op hun bijdrage aan de verschillende onderdelen van het project en de ontwikkeling van hun ethische en morele overtuiging.
 
Een groot deel van de theorie en de moleculair biologische technieken voor het succesvol uitvoeren van het project wordt aangeboden in de practica, digitale micro-lectures, verdiepende opdrachten waarin studenten tijdens de werkcolleges kunnen werken, en assignments (o.a. ter gedeeltelijke vervanging van fysieke practica) behorend bij het vak Toegepaste Celbiologie.

Tevens heeft het vak Structuuranalyse ook raakvlakken met het project en het vak Toegepaste Celbiologie. Dit vak geeft middels hoorcolleges en werkcolleges een overzicht van, en introductie tot, de moderne spectroscopische technieken die gebruikt worden in de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van moleculen. In dit kwartiel wordt daarnaast het lijnonderwijs Vector Calculus gegeven. Dit vak maakt geen direct deel uit van het project. Wel wordt een parameteriseerpracticum georganiseerd om de kennis opgedaan tijdens het vak toe te passen en tevens de in het 1e jaar aangeleerde MatLab skills op te frissen.
Inhoud
Project Creating Biological Tissues 6,5 EC weegt 52% mee in eindcijfer.
Onder te verdelen in:
- Onderzoeksverslag van projectexperimenten incl. digitaal labjournaal voldoende + werkhouding op lab is 
  voldoende is =40% Groepscijfer.
- Theoretical design Creating Biological Tissues using Genetic Manipulation (in sillico experiment) is 30%.
 
Groepscijfer met individuele component.
- Debat Ethiek stamcellen & genetische manipulatie incl. toets en opdrachten voldoende is 25%.

Groepscijfer met individuele component (uit toets en opdrachten).
- Individueel procesverslag is 5 %. Individueel cijfer.
- Voldaan aan (digitale) aanwezigheidseis bij (gast)colleges ihkv project om eindcijfer voor project te verkrijgen.

De ondersteunende vakdomeinen zijn alle individuele cijfers
Onder te verdelen in:
-  Toegepaste Celbiologie 4 EC, 27%
-  Structuuranalyse 2,5 EC, 21% 
Voorkennis
BMT Module 2 of vergelijkbaar
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 5
Verplicht materiaal
Book
Applied Cell Biology: Essential Cell Biology, Alberts 5th edition.
Book
Organic Chemistry, 11th edition, Carey. ISBN 9781447024255
Aanbevolen materiaal
Book
Basic bioscience laboratory techniques. A pocket guide. P.L.R. Bonner, A.J. Hargreaves., 2011.
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Colstructie

Hoorcollege

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Zelfstudie geen begeleiding

Zelfstudie met begeleiding

Toetsen
Project: Creating Biological Tissues

Structuuranalyse

Toegepaste Celbiologie

SluitenHelpPrint
Switch to English