SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000839
202000839
Microscopische detectie van kanker M2
Cursus informatie
Cursus202000839
Studiepunten (ECTS)12
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. J.C. Alers
E-mailj.c.alers@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. T. Akkaya
Contactpersoon van de cursus
dr. J.C. Alers
Docent
dr. M.N.A. Bijman
Docent
prof.dr.ir. M. Boon
Docent
dr.ir. J. Brands
Collegejaar2020
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen

Inhoud
Deze module zal bestaan uit een projectopdracht met een aantal deelopdrachten die in 10 weken zullen worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er gedurende deze periode een aantal ondersteunende vakken en workshops waarin kennis en vaardigheden worden aangeboden die nodig zijn voor het succesvol afronden van het project.
De opdracht waar binnen het project in groepen aan gewerkt wordt is: '‘Hoe goed kun je met geschikte biomarkers en een zelfgebouwde zgn. compound microscoop de oorsprong van een metastase achterhalen’.
Dit weefsel wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van zowel de zelf gebouwde microscoop als een standaardmicroscoop (validatie).Studenten dienen op basis hiervan verbetervoorstellen aan te dragen voor hun eigen ontwerp. 
Een belangrijk deel van de informatie en materiaal dat benodigd is voor het uitvoeren van het project zullen studenten zelf moeten verzamelen en verwerven. Daardoor worden kennis en vaardigheden aangeboden in ondersteunende vakken, practica, projectcolleges, gastcolleges en projectworkshops.
 
Het speerpunt in deze module betreft academische vorming en het leren samenwerken in projectgroepen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de academische informatieverwerving en verslaglegging (in de vorm van een posterpresentatie) en labjournalen. Ook zal de Wetenschapsfilosofielijn, die is gestart in de eerste module, voortgezet worden in deze tweede module. Hierbij ligt de focus op het zelf verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Kanker wordt gekenmerkt door een ongeremde celgroei. Het is daarnaast een ziekte van de genen. Tijdens het vak Celbiologie zal worden ingegaan op de moleculaire basis van kanker. Hiervoor zal eerst het centrale dogma binnen de biologie DNA-->RNA--> eiwit worden besproken als ook de regulatie hiervan. Speciale aandacht zal besteed worden aan de regulatie van de celcyclus. Ook zal in de verschillende microscopiepractica gekeken worden naar de relatie tussen vorm en functie van cellen in weefsels en de multistaps tumorigenese van kanker.

Tijdens het vaardighedenpracticum uit module 1 en het introductiepracticum van BMT M2  hebben studenten de labskills opgedaan om de practica behorend bij het project te weten het immunohistochemische (IHC) en het in situ hybridisatiepracticum (CISH) uit te kunnen voeren. Nieuw dit jaar is dat studenten hun Plan van Aanpak voor het celbiologische deel in de e-tool LabBuddy gaan vormgeven. Deze e-tool bevat ook de protocollen voor het uitvoeren van de IHC & CISH experimenten.  De door de studenten zelf gekleurde IHC/CISH coupes zullen onder de zelf gebouwde microscoop worden bekeken. Een succesvolle uitvoering van het project eist een goede functionering in basiskennis in de theorie en de praktijk van Geometrische optica. Dit kunnen studenten vergaren tijdens hoorcolleges, werkcolleges en voorbereidende practica.
Er worden een aantal experimenten met licht gedaan (lenzen en afbeeldingen). Ook zal er een DEMO op het gebied van Endoscopie worden gegeven. Van deze experimenten wordt verslaglegging in een labjournaal gevraagd. 
 
In deze module zal natuurlijk ook aandacht besteed worden aan wiskunde in het vak Calculus 1B. Deze wiskunde is niet direct relevant voor de uitvoer van het project, maar er zal wel een case studie aan de orde worden gesteld die (gedeeltelijk) gerelateerd is aan de celbiologie (bijv. over tumorgroei).
 
De beoordeling van deze module 'Microscopische Detectie van Kanker' zal bestaan uit één eindcijfer. Dit cijfer moet ≥6,0 zijn. Het eindcijfer is opgebouwd uit een gewogen gemiddelde van de verschillende onderdelen van de module (afgerond op 1 decimaal) zoals in de modulehandleiding staat weergegeven.  Er zijn verder deeltoetsen (vaktoetsen, posterpresentatie, procesverslagen, opdrachten en labjournaals
Voorkennis
BMT module 1, incl. vaardighedenpracticum en veiligheidstoets
Participating study
Bachelor Biomedische Technologie
Module
Module 2
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Online
Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Online
Zelfstudie geen begeleiding
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Project: Microscop. detectie van kanker

Geometrische Optica

Celbiologie

SluitenHelpPrint
Switch to English