SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000833
202000833
Biomaterialen
Cursus informatie
Cursus202000833
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. A.M. Leferink
E-maila.m.leferink@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
dr. A.T.M. Bellos - Grob
Examinator
dr. S.O.M. de Boer
Docent
drs. N.S. Cramer Bornemann
Docent
dr. J.S. Hermann
Examinator
dr.ir. A.M. Leferink
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Leerdoelen Project
Aan het einde van de module kan de student:
• het belang van onderzoek naar cel/materiaal interacties onderkennen, een dergelijk onderzoek uitvoeren, de verkregen data analyseren en interpreteren en de bevindingen rapporteren in een wetenschappelijk verslag.
• een onderbouwde keuze maken voor een biomateriaal of een combinatie van biomaterialen voor een regeneratieve of functieherstellende klinische ingreep op basis van grondig inzicht in celbiologie, biomaterialen en cel/materiaal interacties en de beïnvloeding ervan.
• de anatomie en fysiologie van het vrouwelijk urogenitaal systeem transleren naar de (on)mogelijkheden met medische beeldvorming.
• zijn eigen werk in de vorm van een poster presenteren en verdedigen
• het werk van medestudenten van summatieve én formatieve feedback voorzien d.m.v. peer-assessment
 
Leerdoelen Celbiologie en Biomaterialen
Aan het einde van de module kan de student:
• het belang van celbiologie en materiaaleigenschappen in klinische interventies in het kader van de regeneratieve en/of functieherstellende geneeskunde onderkennen.
• verschillende vormen van cel/materiaalinteracties en methoden om deze interacties uit te lezen en te beïnvloeden uitleggen.
 
Leerdoelen Vaardig communiceren en professioneel gedrag:
Aan het einde van de module kan de student:
• een geheel consult voeren, inclusief vraagverheldering, anamnese, lichamelijk onderzoek en beleid in complexe situaties en met complexe casuïstiek.
• de uitkomst van het betreffende consult en de daarin gemaakt keuzes vastleggen en verantwoorden.
• zichzelf presenteren als Technisch Geneeskundige  (in opleiding) en vanuit daar zijn visie over een Technisch Geneeskundig onderwerp overbrengen.
• de rol van professional aannemen in contact met de patiënt.
• een relevante leerervaring helder beschrijven en hierbij een analyse geven van eigen persoon en situatie.
• op de essentie van zijn leren reflecteren, daarbij zijn eigen aandeel herkennen en hier lering voor zowel zijn persoonlijke ontwikkeling als zijn ontwikkeling als Technisch Geneeskundige aan verbinden.
• in de reflectie leerdoelen logisch uit de analyse en essentie laten volgen, die zowel betrekking hebben op persoonlijke als op professionele thema’s. 

Leerdoelen Ethiek: 
Aan het einde van de module kan de student:
• verschillende ethische benaderingen toepassen voor het systematisch evalueren van ethische kwesties in het algemeen, in de medische praktijk en voor ethische uitdagingen die voortkomen uit het gebruik van biomaterialen in het bijzonder en de problemen en sterke punten van deze benaderingen, identificeren en beschrijven.
• de diversiteit van ethische overwegingen herkennen en analyseren.
• verschillende medische technologieën vanuit verschillende ethische perspectieven evalueren en analyseren.
Inhoud
De toenemende vergrijzing en een veranderende meer actieve levensstijl van mensen in geïndustrialiseerde landen zal waarschijnlijk tot een toenemende vraag naar o.a. orthopedische, cardiovasculaire en tandimplantaten leiden.
De ontwikkelingen in de wetenschap en technologie van materialen biedt grote mogelijkheden bij het ontwerpen van (nieuwe) biomaterialen en medische hulpmiddelen. Door onderzoek ontstaat er een steeds beter begrip van de interacties tussen biomaterialen en het biologische systeem wat het succes van toepassingen van biomaterialen helpt verbeteren. De rol van de materialen in klinische toepassingen verandert voortdurend.
 
In deze module maken we kennis met de eigenschappen en classificering van biomaterialen en de rol van bepaalde eigenschappen in functieherstel en interacties met het biologische systeem. Aan de hand van diverse thema’s zullen drie families biomaterialen (metaal, polymeer en keramiek) hun klinische toepassing en interactie met het biologische systeem behandeld worden. Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar biomaterialen en de toekomstverwachtingen zullen worden behandeld om zodanig inzicht te krijgen in de eisen en wensen van clinici in relatie tot de mogelijkheden van beschikbare materialen. In het verlengde van deze onderwerpen zullen ethische vraagstukken rondom het gebruik van biomaterialen ten behoeve van functieherstel en functieverbetering in klinische interventies onder de aandacht worden gebracht.
 
Kernbegrippen Celbiologie: Cellulaire componenten, Mechanotransductie, Signaaltransductie, Biocompatibiliteit, Mutageniciteit, Thrombogeniciteit, Immunogeniciteit, Bio analytische detectie methoden, Stamcellen en Regeneratie.
 
Kernbegrippen Biomaterialen: 
Mechanische eigenschappen, Oppervlakte eigenschappen, Polymeren, Hydrogelen, Metalen, Keramieken, Moleculaire structuren van biomaterialen, Foreign Body Respons, Biodegradatie, Erosie en Corrosie, Toxiciteit en Klinische Toepassingen.
 
Ethiek: de studenten zullen kennis maken met ethische problemen, theorieën, principes en waarden die verbonden zijn aan TG en de medische praktijk. De cursus legt daarbij de focus op de belangrijkste ethische theorieën en principes uit de medische ethiek: het Nijmegen-model. Uiteindelijk zullen de studenten een ethische beoordeling geven over een casus met behulp van het Nijmegen-model en hun kennis van de ethische principes en theorieën.
 
Het centrale thema van het lijnonderwijs Vaardig communiceren en professioneel gedrag 3 is ‘complexe situaties'. Waar in jaar 1 en 2 aandacht is besteed aan de basisvaardigheden voor consultvoering en andere vormen van communicatie, wordt in het 3e jaar de verdieping gezocht in de complexiteit. Wat betreft de consultvoering wordt getraind met lastige consulten, met behulp van vier thema's.
Daarnaast wordt er in dit module-onderdeel ook aandacht besteed aan andere vormen van (complexe) communicatie waaronder de schriftelijke verantwoording/overdracht en het intercollegiaal overleg
 
Doorstroomeisen VCPG3: Om deel te kunnen nemen aan stage B3 en VC&PG3 is het verplicht om op het moment van aanmelden module 1-4 te hebben behaald + minimaal 2 modules in het tweede jaar, waaronder i.i.g. module-onderdelen VC&PG2 (A en B).
Verder is het wenselijk dat de volgende systemen zijn of worden gevolgd: Neuraal system, Mens en beweging en Zintuiglijk systeem. 
Algemene beschrijving projectopdracht: Aan de hand van een practicum en een klinische casus zal de student de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden. Welke eisen worden gesteld aan materialen die voor het klinische probleem gebruikt worden? Wat is de huidige stand der techniek? Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige gebruikte materialen? Welke verbeteringen in het materiaal en de verwerking zou tot verbeterd functieherstel kunnen leiden? Kun je mogelijke ethische bezwaren voor je voorgestelde oplossing verwachten en heb je deze mogelijke bezwaren in acht genomen?
Voorkennis
B2 en B3
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 11
Verplicht materiaal
Book
Essential Cell biology (4th or 5th ed.) Alberts et al.ISBN: 0815344554 or 9780393680393
Aanbevolen materiaal
Book
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, Ratner, ISBN: 978-0-12-374626-9
Book
Medische consultvoering, hoofdlijnen en achtergrondenDr. E.P. Veening e.a., ISBN: 978-90-313-6324-7
Book
Fysische diagnostiek, T.O.H. de Jongh ISBN: 978-90-313-5446-5
Werkvormen
Assessment
AanwezigheidsplichtJa

Colstructie
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Ontwerp
AanwezigheidsplichtJa

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Project begeleid
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie geen begeleiding

Zelfstudie met begeleiding

Toetsen
Practicum

Poster met presentatie

Uitvoering peer assessment

Projectverslag

Vrouwelijk Urogenitaal

Toets Biomaterialen

Toets Toegepaste Celbiologie

Diagnostische Toets

Essay

Consultvoering

Reflectie

SluitenHelpPrint
Switch to English