SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000820
202000820
Spijsvertering en endoscopie
Cursus informatie
Cursus202000820
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
ContactpersoonM. Ymker
E-mailm.ymker@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. E.J.F.M. ten Berge
Docent
T. Boers
Docent
dr. M.C. Boldy
Docent
dr.ir. J. Brands
Docent
prof.dr. C. Brune
Collegejaar2020
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
De student is in staat om: 
1.    een klinisch relevant probleem in het spijsverteringsstelsel vanuit de TG-benadering op te lossen.
2.    de verkregen kennis van de anatomie, (patho)fysiologie en inzicht in de techniek (met name endoscopie en
       ultrasound) te integreren in de oplossing van een klinisch relevant probleem in het spijsverteringsstelsel.
3.    de kernaspecten van de vectoranalyse te begrijpen en inzicht te krijgen in medisch relevante vectorvelden.
4.    een volledig consult te voeren en te reflecteren op de eigen ontwikkeling. 
5.    anamnese en lichamelijk onderzoek van het spijsverteringsstelsel uit te voeren.
6.    academische vaardigheden toe te passen in het lezen en zoeken van wetenschappelijke literatuur en het
       schrijven van een wetenschappelijk rapport.

Kernbegrippen:
Ultrasound    
•    Golfeigenschappen geluid: golfparameters, golfvergelijking,, dopplerverschuiving 
•    Geluid-weefselinteractie: attenuatie, voortplantingssnelheid, reflectie, transmissie
•    US-echo: opbouw system, (A,B,M)-mode, framerate, pulsrepetitiefrequentie, beeldlijnen, meetdiepte,
     phased arrays, nabije en verre veld, pulsduur, bandbreedte, longitudinale resolutie, artefacten
•    US-Doppler: CW-Doppler, pulsed Doppler, power Doppler, aliasing

Endoscopie    
•    Fysische optica: interferentie, coherentie, spectrum
•    Geometrische optica:  Breking, brekingsindex, kritische hoek, totale interne reflectie, lenzenstelsel,
     positieve/negatieve lenzen, brandpuntsafstand, voorwerpsafstand, beeldafstand, vergroting
•    Endoscopie: Fibers, kern, mantel (cladding), coherente/incoherente fiberbundel, Numerieke Apertuur,
     V-parameter, CCD, pixelafstand, pixelgrootte, effectieve resolutie MSS Ultrasound
•    Karakteriseren US-systeem: impulsresponsie, overdrachtsfunctie, convoluties Anatomie    
•    Anatomie & embryologie spijsverteringsstelsel (Patho)fysiologie:Fysiologie spijsverteringsstelsel: Motoriek
•    Pathofysiologie spijsverteringsstelsel: Ziekte van Hirschsprung, oncologie, ontstekingen 
     Vectoranalyse (Wiskunde & programmeren)
•    Scalar- en vectorvelden
•    Oppervlakte- en volume-integralen
•    Parametrisatie van krommen en oppervlakten
•    Gradiënt, divergentie, rotatie: Stellingen van Green, Gauss en Stokes Academische vaardigheden
     (Patiëntcasus)
•    Leesstrategieën
•    kritisch lezen
•    wetenschappelijke literatuur zoeken en beoordelen
•    refereren en teksten structureren Professioneel gedrag (VCPG 2)    
•    Alle fasen consultvoering (cardiorespiratoir, lichamelijk onderzoek of overdracht na consult)
•    Reflectie op consult Lichamelijk onderzoek    
•    LO van spijsverteringsstelsel
Inhoud
Thema 1: Vectoranalyse
In de medische fysica komen diverse verschijnselen voor die zich laten analyseren als vectorvelden. Enkele voorbeelden zijn het elektrisch veld veroorzaakt door hart- en hersenactiviteit, het magnetisch veld in een MRI-apparaat of de optimale navigatieroute tijdens een operatie. In vervolg op het vak ruimtewiskunde, behandelt vectoranalyse de wiskunde van vectoren en vectorvelden, opdat de TG’er inzicht verwerft in het analyseren van medisch relevante vectorvelden.

Thema 2: VC&PG2
Het lijnonderwijs Vaardig Communiceren en Professioneel Gedrag gaat over communicatie. Van de toekomstig Technische Geneeskundige mag worden verwacht dat hij zich adequaat kan verhouden tot patiënten, tot collega’s van de eigen en die van andere disciplines.
De vaardigheden opgedaan in het eerste jaar, worden uitgebreid met de tweede en derde fase van een medisch consult: de anamnese, lichamelijk onderzoek en beleid. Naast de communicatieve vaardigheden zal het klinisch redeneren (lichamelijk onderzoek + overdracht) een belangrijke plaats innemen. Verder wordt in het onderwijs aandacht geschonken aan reflectievaardigheden. In module 6 wordt VCPG 2 voortgezet. 

Thema 3: Anatomie
In het thema Anatomie wordt diepgaand inzicht verkregen in de embryologie en anatomie van het spijsverteringsstelsel. Er wordt aangesloten op de voorkennis verkregen in het eerste jaar. Aan de hand van recente literatuur wordt up-to-date kennis over het mesenterium verkregen. De theoretische kennis wordt tijdens het snijzaalpracticum omgezet in driedimensionaal inzicht. Verder wordt de link met beeldvorming (met name echoscopie), pathologie en kliniek gemaakt.
 
Thema 4: (Patho)fysiologie
Inzicht in de fysiologie van het spijsverteringssysteem is essentieel om de pathofysiologische mechanismen van ziekten te kunnen begrijpen. Vanuit het inzicht in de normale werking van het spijsverteringssysteem leert de TG’er beredeneren welke gevolgen bepaalde afwijkingen kunnen hebben op de functie van het spijsverteringssysteem. In het thema pathologie komen stoornissen van de darmmotiliteit, oncologie en ontsteking aan de orde. De verkregen inzichten kan de student toepassen in het project.

Thema 5: Ultrasound
In het thema Ultrasound wordt een begin gemaakt met de imaging leerlijn binnen de opleiding vanuit een diagnostisch systeem perspectief. Begrippen vanuit het eerste jaar om een lineair systeem te beschrijven worden toegepast en aangevuld om diagnostische beeldvormende systemen te karakteriseren. Als eerste vindt deze toepassing in ultrasonografie plaats waar aandacht besteed wordt aan het opwekken, de propagatie en het detecteren van mechanische golven. Van belang is de informatie die omtrent het transport medium (menselijk lichaam) uit de gedetecteerde golven kan worden afgeleid. De systeem aanpak wordt voortgezet in module 6.

 Thema 6: Endoscopie
De technische aspecten van een endoscoop worden behandeld, zoals afbeelding door een lenzenstelsel, vergroting, resolutie, en scherptediepte zodat de student na afloop zelf een systeem kan doorrekenen en/of ontwerpen. Er is één inleidend college waarna de student verwacht wordt de zelfstudies te doen voor het daaropvolgende werkcollege. De werkcolleges worden gebruikt voor het actief doorlopen van een beperkt aantal opgaves.

Thema 7: Academische Vaardigheden
In het thema Academische Vaardigheden zal de student vaardigheden leren die toegepast kunnen worden tijdens het project en ook beoordeeld zullen worden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: leesstrategieën, kritisch lezen, wetenschappelijke literatuur zoeken en beoordelen, refereren en teksten structureren. Dit thema is onderdeel van de leerlijn academische vaardigheden die over het gehele bachelor curriculum is verspreid.
 
Thema 8: Lichamelijk Onderzoek
Na een inleiding over het lichamelijk onderzoek aan de tractus digestivus, wordt in kleine groepen het lichamelijk onderzoek op elkaar geoefend.

 Thema 9: Patientencasus
In groepsverband wordt gewerkt aan een probleemstelling met betrekking tot pathologie in het spijsverteringssysteem. Met behulp van kennis uit de verschillende moduleonderdelen gaat iedere groep een probleem in kaart brengen en onderzoeken wat de huidige manier van diagnose en behandeling is. Uiteindelijk wordt in een wetenschappelijk rapport een advies uitgebracht voor een vernieuwende diagnose en/of behandeling.
Participating study
Bachelor Technische Geneeskunde
Module
Module 5
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Book
Grant’s Atlas of Anatomy, Agur A.M.R., Lee M.J. Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore 2008, 3th edition (2012), ISBN:9781451182545 (op Kernboekenlijst TG).
Book
Physics for Scientists and Engineers with modern Physics , Giancoli D.C. Prentice Hall 2008 (4th edition), ISBN 9781447965282 (op Kernboekenlijst TG)
Book
Clinical Medicine, Kumar P., Clarke M. Saunders 2012 (8th edition), ISBN: 9780702044991 (op Kernboekenlijst TG). NB: Digitaal beschikbaar via UB, zoeken via UB catalogus
Book
Rubin's Pathology: Clinicopathologic Foundations of Medicine, Strayer D.S., Rubin E. et al., Lippincott, Williams & Wilkins 2015, 7th edition, ISBN: 1451187483 (op Kernboekenlijst TG)
Book
Clinically Oriented Anatomy, Moore K.L. Williams & Wilkins, Baltimore 2013, 7th edition, ISBN: 978-1-4511-8447-1 (op Kernboekenlijst TG) NB: ook digitaal te verkrijgen via oa. Inkling.
Canvas
Diverse tijdschriftartikelen, beschikbaar in het Canvas archief.
Book
Larsen’s Human Embryology, Schoenwolf, G.C., Bleyl, S.B. Elsevier Health 2009, 4th edition / 5th edition (2015), ISBN: 978-1-4557-0684-6 (op Kernboekenlijst TG) NB: ook verkrijgbaar als eBook (Elsevier?)
Book
Medical Physiology, Boulpaep E, Boron W. Saunders/Elsevier 2012, 2nd edition, ISBN: 1416023283 (op Kernboekelijst TG). NB: Digitaal beschikbaar via UB (EBSCO ebook), zoeken via UB catalogus
Book
Intermediate Physics for medicine and biology, Hobbie R.K, Roth B.J, Springer, fourth edition, 2007. ISBN: 978-0-387-30942-2
Book
Vectoranalyse: Thomas' Calculus, Early Transcendentals; ISBN: 9781784498139. (op Kernboekenlijst TG)
Canvas
VC en PG: diverse teksten en via Canvas: VC&PG2
Book
VC en PG: Medische consultvoering. Veening Dr. E.P., et al., Bohn, Stafleu en Van Lochem 2009. ISBN 978 90 313 6324 7
Book
Fysische Diagnostiek, Bohn Stafleu te Loghum, Auteur: T.O.H. de Jongh, Druk/editie 1 (1 juni 2010), ISBN 13 9789031352265, Uitgever Springer Media B.V.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Adviesrapport

Wetenschappelijk schrijven

Informatievaardigheden

Toets Anatomie Pathologie, Fysiologie

Snijzaalpracticum

Lichamelijk Onderzoek

Differentiaal Diagnose

Tekening Endo/Echo

Toetsdeel Ultrasound

Practica en assessment Ultrasound

toetsdeel Optica en Endoscopie

Practica Optica en Endoscopie

Vectoranalyse

VC en PG 2

SluitenHelpPrint
Switch to English