SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 202000716
202000716
Bachelor Assignment
Cursus informatie
Cursus202000716
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeBachelor eindopdracht
VoertaalEngels
ContactpersoonE.A. Lodder
E-maile.a.lodder@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
prof.dr. M.D. Ackermann
Examinator
dr. J.A. Alvarez Chavez
Examinator
dr. C. Baeumer
Examinator
W.L. Barnes
Examinator
dr.ing. H.M.J. Bastiaens
Collegejaar2022
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Na het behalen van de bacheloropdracht is de student instaat om;

Algemene aspecten:
 
  • een onderzoek doelmatig in te richten en te plannen, van probleemanalyse tot en met terugkoppeling,
  • voldoende zelfstandigheid te tonen bij de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek en een wetenschappelijk kritische werkhouding aan te nemen,
  • professioneel te functioneren: duidelijk te communiceren met medestudenten en begeleiders, samen te werken in de onderzoeksgroep en te communiceren met anderen van binnen en buiten de Technische Natuurkunde gemeenschap,
  • adequaat schriftelijk over het onderzoek te rapporteren, middels een inhoudelijk gestructureerd, duidelijk geschreven verslag,
  • adequaat mondeling het onderzoek te presenteren middels een inhoudelijk gestructureerd en helder betoog en erover te discussiëren ten overstaan van medestudenten en vakgenoten,
  • in de oordeelsvorming omtrent de resultaten aandacht te schenken aan de sociaalmaatschappelijke context, de eventuele veiligheids- en milieu-implicaties en de wetenschappelijke en/of ethische aspecten.

Fysische aspecten:
  • wetenschappelijke informatie t.b.v. onderzoek te verwerven, te selecteren en te verwerken waarbij adequaat gebruik gemaakt wordt van de begrippen en theorieën uit het relevante vakgebied die aansluiten bij de laatste ontwikkelingen,
  • technisch natuurkundig onderzoek te verrichten in overeenstemming met het eindniveau van de bachelor opleiding. Hij/zij beschikt over de kennis en de vaardigheden om op een systematische wijze wetenschappelijk onderzoek te verrichten, bestaande uit; probleemanalyse, formulering onderzoeksdoel, theoretische en experimentele aanpak, uitvoering en resultaatanalyse, waarbij het toepassen van wiskundige hulpmiddelen (inclusief computer) worden toegepast. Hij/zij maakt beargumenteerde keuzes in de uitvoering van het onderzoek.
Inhoud
De bacheloropdracht vormt de afronding van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde. Ze biedt de student de gelegenheid om kennis en vaardigheden, die in de bachelor fase van de opleiding zijn verworven op het gebied van experimenteren, gebruik van theoretische modellen, data-analyse en mondelinge en schriftelijke presentatie, toe te passen in een onderzoeksproject van enige omvang.

Tijdens het vak ‘Voorbereiding Bacheloropdracht’ (VBO) is de student op zoek gegaan naar een opdracht bij een onderzoeksgroep (of een bedrijf) en heeft in onderling overleg een opdrachtomschrijving opgesteld. Verder heeft de student zich tijdens VBO al ingelezen in het onderwerp, een fysisch georiënteerde onderzoeksvraag opgesteld, een planning gemaakt en in samenspraak met de hoofdbegeleider een beoordelingscommissie samengesteld.

De bacheloropdracht heeft zowel in tijdsbesteding als in vraagstelling een wel-afgebakende omvang en complexiteitsniveau en maakt meestal deel uit van het wetenschappelijk onderzoek in de leerstoel waar het onderzoek wordt uitgevoerd.
De student is zelf, in overleg met begeleider en verantwoordelijk docent, verantwoordelijk voor voortgang van de bacheloropdracht.
De bacheloropdracht wordt afgerond met een verslag en mondelinge presentatie, beide in het Engels. De beoordeling wordt gedaan door een afstudeercommissie bestaande tenminste uit een verantwoordelijk docent, een referentie lid en eventueel een dagelijkse begeleider. Zowel de verantwoordelijk docent en referentie lid moeten onafhankelijk en gepromoveerd zijn. Het referentie lid moet deel uitmaken van de vaste staf van een Applied Physics groep of TN staf anders dan de groep van de verantwoordelijk docent.
Voor eventuele alternatieve invulling kan overlegd worden met opleidingsstaf en/of examencommissie.
Participating study
Bachelor Technische Natuurkunde
Module
Module 12
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Presentatie(s)
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Algemene Aspecten

Fysische Aspecten

SluitenHelpPrint
Switch to English