SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201700046
201700046
Vakdidactiek Natuurkunde 2
Cursus informatie
Cursus201700046
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. H.J. Pol
E-mailh.j.pol@utwente.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. H.J. Pol
Examinator
dr.ir. H.J. Pol
Examinator
dr. Dipl.-Phys. H.K.E. Stadermann
Collegejaar2022
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
 • Verder uitbreiden van het didactische repertoire ten behoeve van het natuurkundeonderwijs.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën betreffende het natuurkundeonderwijs.
 • Ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticum ervaringen.
 • Aandacht voor verdere professionalisering na het behalen van de startbekwaamheden
Specifieke leerdoelen in het kader van de lerarenopleiding:
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
 2. de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 3. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 4. een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 5. te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 6. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 7. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 8. een activerende werkvorm te ontwerpen
 9. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 10. een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 11. te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
 12. beargumenteerd leerlingpractica te kiezen voor een les
 13. te reflecteren op het gebruik van leerlingpractica (in de les)
 
 
Inhoud
Het vak besteedt aandacht aan de didactische principes van de schoolnatuurkunde en ondersteunt het schoolpracticum SP2. Aan de orde komen onder andere:
 • Praktijkervaringen
 • Leertheorieën in het natuurkundeonderwijs
 • Groepswerk, samenwerkend leren en andere didactische werkvormen
 • Literatuur Vakdidactiek tav begripsontwikkeling, resources op het Web
 • ICT-toepassingen: digitale leeromgeving, meten/sturen/regelen en simuleren (oa. Coach en Arduino).
 • Examenprogramma, met nadruk op de vernieuwingen en keuzeonderwerpen
   
   
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
Handboek natuurkundedidactiek Kortland, Mooldijk, Poordhuis (red.) ISBN: 9789050411639
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opdracht
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Examen

SluitenHelpPrint
Switch to English