CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 201600100
201600100
Design and Manufacturing
Course info
Course module201600100
Credits (ECTS)15
Course typeModule
Language of instructionDutch
Contact personir. W. de Kogel - Polak
E-mailw.dekogel-polak@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 5
Lecturer
dr.ir. T.C. Bor
Lecturer
dr.ir. R. Bosman
Lecturer
ir. H.M.J. Heerink
Lecturer
ir. F.A. de Kogel
Contactperson for the course
ir. W. de Kogel - Polak
Academic year2016
Starting block
1A
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Number of insufficient tests1
Aims
Module bestaat uit meerdere module onderdelen, met elk hun eigen leerdoelen.
 
Wiskunde A (Mathematics A Euclides):
- work with elementary properties of sets and logic
- construct elementary proofs using basic techniques
- work with elementary properties of combinatorics


Wiskunde B1 (Mathematics B1 Leibniz):
- solve first order equations using integrating factor
- solve second order homogeneous equations with constant coefficients using the characteristic equation
- solve first and second order equations with constant coefficients using the method of undetermined coefficients
- solve initial / boundary value problems
- plot (sets of) complex numbers in the plane
- calculate absolute value and argument of a complex number to express the complex number in polar form
- apply the complex arithmetric operations
- find roots of a complex number and solve binomial equations
- apply elementary vector operations
- calculate dot product and cross product
- determine equations of line and planes

Statica:
·     Met behulp van de evenwichtsleer de reactiekrachten van 2D constructies (werktuigen en gestellen) uitrekenen
·     De krachten werkend op een vakwerk door middel van de snede- of de knooppuntmethode uitrekenen
·     Het massamiddelpunt van 2D objecten uitrekenen
·     De inwendige krachten en momenten uitrekenen van opgelegde en belaste balken
·     De grootte en richting van wrijvingskrachten uitrekenen van 2D mechanismen

Modelleren en Programmeren:
In deze leerlijn die terugkomt in het gehele eerste jaar, gaat het om de koppeling tussen de werktuigbouwkunde en de wiskunde en het programmeren. In het bijzonder is er een koppeling met het project, waardoor de toepassing en voordelen van het gebruik van wiskundige modellen meteen duidelijk worden, alsmede dat van het programmeren.  We maken hierbij gebruik van het pakket Matlab.

Produktiesystemen 1
Main objective:
The course Productiesystemen 1 focuses on learning to select the right production processes for products and parts of products from the design and production perspective.

Learning objectives:
Afterwards the student can:
(in the role of designer)
1. give an overview of the existing manufacturing processes and their characteristics;
2. describe and explain differences and similarities between the 6 groups of manufacturing processes and the individual processes themselves;
3. explain how the processes are influenced by:
o material choice of the product (part);
o quality requirements of the product (part);
o geometric features of the product (part);
o product (part) quantities to be produced;
o technical limits of production equipment and tools;
4. select a suitable production process for a given (part of a )product.

(in the role of production engineer)
5. describe and explain the complete production cycle of a product;
6. translate the workpiece drawing of a machined part into a work preparation;
7. explain what the effect is on the complete production cycle of a (part of a) product caused by:
o automation;
o quality of processes and testing;
o engineering metrology;
o safety.
 
Werktuigbouwkundig Tekenen
·     Een technische tekening en schets maken en interpreteren;
·     Een technische tekening en schets analyseren m.b.t. de functievervulling van de verschillende onderdelen;
·     De in de werktuigbouwkunde gebruikelijke tekenregels toepassen;
·     Het 3D CAD‐systeem SolidWorks gebruiken om een productontwerp in werktekeningen om te zetten;
·     Beter denken in ruimtelijke voorstellingen;
·     Enkele aspecten van het normalisatiewerk herkennen;
·     Enige vormgevingsaspecten van werktuigonderdelen m.b.t. de productiemethode toepassen.
 
Voor het project gedeelte kunnen de volgende doelstellingen geformuleerd worden:
 
Op het gebied van Methodisch Ontwerpen:
·    Een ontwerp probleemstelling analyseren;
·    Fases uit het ontwerptraject herkennen en toe kunnen passen;
·    Concepten genereren en een onderbouwde keuze maken uit de gegenereerde concepten;
·    Het kunnen uitwerken van een concept naar een gedetailleerd ontwerp, waarbij dimensionering, materiaalkeuze, maakbaarheid een rol spelen;
·    Een prototype maken en testen, inclusief de tekeningen en de werkvoorbereiding voor de werkplaats;
·    Werken in teamverband.
 
Op het gebied van Communicatieve Vaardigheden:      
·                     Vergaderen;      
·                     Presenteren van gedane werk.
Content
Het kwartiel zal bestaan uit een projectopdracht en een aantal project ondersteunende module onderdelen. De module onderdelen zullen in 10 weken worden afgerond, het project duurt 12 weken. Het project zal het karakter krijgen van het ontwerpen van een tuig dat werkt en nog niet bestaat. Het te ontwerpen product is een product dat in de werkplaats tot prototype gemaakt moet worden en dat een mechanische overbrenging in zich heeft. In project Ontwerpen van een Werktuig ligt de nadruk op het ontwerpproces waarbij het Werktuigbouwkundig Tekenen het middel is om te communiceren en Productiesystemen 1noodzakelijk is om een prototype te kunnen maken. Ook is er een Statica component opgenomen.
Met project Ontwerpen van een Werktuig wordt het ontwikkeltraject in zijn geheel doorlopen, bestaande uit: opstellen van specificatie, concepten bedenken, conceptkeuze, uitwerking concept in samenstellings- en detailtekeningen, werkvoorbereiding, onderdelenfabricage, meten, montage, uittesten prototype, lering trekken en rapportage. De tijdens het project gestelde ontwerpvraag wordt aangepakt door een team van maximaal 8 studenten.

Project ondersteunende module onderdelen zijn: 
·         Statica
Bij Statica leer je het uitrekenen van krachten werkend op een constructie met behulp van de evenwichtsleer. Doordat iedere kracht die op een lichaam werkt wordt gecompenseerd door een andere kracht, wordt het lichaam niet in beweging gebracht (of blijft het met constante snelheid voortbewegen). Met deze wetenschap kunnen uitwendige krachten en momenten op constructies worden berekend. Daarnaast kunnen met de evenwichtsleer ook inwendige krachten en momenten worden berekend. Deze zijn nodig om bijvoorbeeld spanningen en doorbuiging van constructies te kunnen doorrekenen in het vervolg vak Stijfheid en Sterkte. Naast het berekenen van krachten (uitwendig, inwendig, wrijvingskrachten) wordt ook geleerd om met behulp van het ‘statisch moment’ het zwaartepunt te berekenen van 2D objecten. 
·         Modelleren en Programmeren
Het pakket Matlab wordt geintroduceerd. We zullen ons met name richten op het gebruik van vectoren, matrices, anonymous functions, plot routines, en op het stapsgewijs uitwerken van een probleem in een script m-file.
Bij de koppeling met het project zal m.b.v. de statica als wiskundig model een stelsel (lineaire) vergelijkingen afgeleid en doorgerekend worden. Een kritische beschouwing van het resultaat  is zeker noodzakelijk.

·         Methodisch Ontwerpen  
Een tweetal project colleges, die de beginselen van het ontwerpen zullen behandelen. Denk aan het een stappenplan (ontwerpfases), conceptgeneratie, conceptselectie, morfologisch schema etc. 

·         Productiesystemen 1
Materiaalkunde, gieten, massief en plaat omvormen, verspanen, kunststof verwerkingsprocessen, productievoorbereiding, kwaliteit, automatisering, processelectie  en verbinden. In totaal zijn er 2 hoorcolleges, 6 werkcolleges en een presentatiesessie over een opdracht gerelateerd aan het bedrijfsleven. De gekozen onderwerpen sluiten aan bij de practica in de werkplaats (4 dagdelen) en zijn relevant voor het verduidelijken van de theorie en het bouwen van het prototype. Voor het bouwen van het prototype zijn nog 3 dagdelen beschikbaar.

·         Werktuigbouwkundig Tekenen  
In de vorm van 7 dagdelen werkcolleges en 5 hoorcolleges de studenten wegwijs maken in de taal van de werktuigbouw. Zowel handmatig schetsen als met behulp van Solidworks tekeningen maken. In dit vak vinden geen wijzigingen plaats. 

·         Communicatieve Vaardigheden
Via de tutor wordt het vergader proces begeleid en geoptimaliseerd. Tijdens het project zijn een tweetal presentaties ingepland, waar ook de tutor een coachende rol speelt. Het verslagleggen komt in project Ontwerpen van een Werktuig niet gestructureerd aan de orde, in het genoemde studiemateriaal staat wel uitgelegd hoe het zou kunnen.
Wiskunde komt niet terug in het project.
Required materials
Book
Statics & Mechanics of Materials: SI Edition, 4/E Hibbeler Russel C. ISBN-13: 9789814526043
Reader
Introductie in Matlab en Programmeren (nr. 598)
Course guide
Methodisch Ontwerpen: Projecthandleiding
Book
Manufacturing Engineering and Technology, Serope Kalpakjian & Stephan R. Schmid, 7e edition, SI edition, ISBN-13: 9789810694067.
Reader
Werktuigbouwkundig Tekenen: dictaten "Werktuigbouwkundig Tekenen" (dict. nr. 22); "Technisch Tekenen" (dict.nr.100).
Book
Andeweg B. & Elling R. e.a. (2011), Rapportagetechniek, 4de druk, Noordhoff Uitgevers, ISBN 978-900-179-478-1 H. Hoeksema (2014), Studeren doe je zo!,2e druk, Elmar B.V., Uitgeverij, ISBN 978-903-892-380-2
Recommended materials
-
Instructional modes
Colstructie
Presence dutyYes

Lecture

Other

Practical
Presence dutyYes

Presentation(s)
Presence dutyYes

Project
Presence dutyYes

Self study with assistance

Self study without assistance

Tutorial
Presence dutyYes

Tests
Mathematics A + B1

Statics & Modelling and Programming 1

Manufacturing Systems 1

Mechanical Drawing

Project Design Machine & Ac. Skills 1

Compensation 1

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal