SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201500160
201500160
Vakdidactiek O&O
Cursus informatieRooster
Cursus201500160
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.L.M. Heerink - van Roekel
E-mailj.l.m.heerink@utwente.nl
Docenten
Docent
J.L.M. Heerink - van Roekel
Contactpersoon van de cursus
J.L.M. Heerink - van Roekel
Collegejaar2021
Aanvangsblok
2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak
 • te reflecteren op bovenstaande keuzes (in de les)
 • bij de begeleiding van leerlingen bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische inzichten
 • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 • formatieve toetsing toe te passen in de O&O les, zowel voor het product als het proces
 • betrouwbare en valide materialen te ontwikkelen voor de summatieve beoordeling van het proces en de producten
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief en summatief toetsen (in de les)
 • Formatieve en summatieve beoordelingsgesprekken te voeren met (groepjes) leerlingen
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les of project
 • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 • leerlingen te begeleiden bij de keuze voor en het gebruik van ICT geschikt voor de O&O-les
 • te reflecteren op bestaande en lopende O&O-projecten
 • O&O-projecten aan te passen of te ontwikkelen die voldoen aan de criteria van de Stichting Technasium en geschikt zijn voor de eigen O&O-lessen en/of die van een collega
 • bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
Inhoud
Vakdidactiek O&O omvat o.a. de volgende onderdelen:
 • Technasium formule: doelen, uitgangspunten en opzet
 • Begeleiden en beoordelen van O&O
 • Het werken met externe opdrachtgevers
 • Een O&O opdracht schrijven
 • Verbindingen leggen tussen de vakken O&O en NLT
 • Ontwerpdidactiek, onderzoekdidactiek en overige didactiek behorende bij het Technasiumconcept.
 • Leerlijnen binnen het vak O&O
 • Praktisch werk
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Course material
Handleiding Schoolpracticum 2020-2021 en Addendum O&O handleiding SP2
Literature
Lechner, J. (2012) Coachen op het technasium: een dubbel belang, Een onderzoek naar de rol van de O&O-docent als coach.
Canvas
Materiaal op Canvas
Aanbevolen materiaal
Canvas
Materiaal op Canvas
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Assignments(s) & oral exam

SluitenHelpPrint
Switch to English