SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400140
201400140
Vakdidactiek economie-M&O 1 minor
Cursus informatieRooster
Cursus201400140
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondrs. J.G. Zonjee
E-mailj.g.zonjee@utwente.nl
Docenten
Docent
dr. N.M. Nieveen
Docent
drs. J.G. Zonjee
Contactpersoon van de cursus
drs. J.G. Zonjee
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 2. in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 3. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 4. een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 5. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 6. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 7. een activerende werkvorm te ontwerpen
 8. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 9. een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 10. rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 11. bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
 12. beargumenteerd een experiment te kiezen voor een les en te reflecteren op het gebruik van experimenten (in de les)
Inhoud
 
Vakdidactiek economie 1 bouwt voort op Inleiding vakdidactiek economie.  De studenten beschouwen de rol van Schoolexamens en van de Centrale Examens in de afsluiting van het voortgezet onderwijs en maken kennis met alternatieve manieren om lastige kwesties uit de economie aan leerlingen uit te leggen. Toetsen: Het eindcijfer komt tot stand door het gemiddelde van de behaalde cijfers voor twee opdrachten. Deze staan nader omschreven in de toetsbeschrijving.
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Cursusmateriaal zal tijdens de cursus ter beschikking worden gesteld.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdracht

Opmerking
Het eindcijfer komt tot stand door het gem. vd behaalde cijfers voor 3 opdrachten. zie inhoud

SluitenHelpPrint
Switch to English