SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201400129
201400129
Onderwijskunde 1 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus201400129
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondrs.ing. H.J. Lensink
E-mailh.j.lensink@utwente.nl
Docenten
Examinator
drs.ing. H.J. Lensink
Contactpersoon van de cursus
drs.ing. H.J. Lensink
Examinator
dr. N.M. Nieveen
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Het vak Onderwijskunde 1 biedt een eerste oriëntatie op het beroep van docent. Het vak richt zich op het vergroten van vakdidactische en pedagogisch-didactische bekwaamheden. Aan het eind van de cursus is de student in staat om …            
  1. een eigen visie op onderwijs en docentschap te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
  2. met behulp van theorie over groepsdynamica een groepsanalyse te maken van een klas in het voortgezet onderwijs
  3. aan de hand van inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en basispedagogiek de interactie met leerlingen in kaart te brengen
  4. een les te ontwerpen met een heldere opbouw en met passende werkvormen
  5. basisprincipes van klassenmanagement toe te passen in een lesvoorbereiding
  6. met behulp van formatief handelen inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling en de leerlingen inzicht te geven in dit leerproces.
  7. basisprincipes uit de cognitieve psychologie toe te passen in de lessituatie.
  8. het eigen handelen tijdens lessen te analyseren met behulp van gedragsmodellen, vanuit een organisatorisch (klassenmanagement), interpersoonlijk en pedagogisch perspectief;
  9. op basis van voornoemde analyse persoonlijke krachten en verbeterpunten te formuleren voor de eigen lespraktijk en die ook toe te passen in je handelen.
Inhoud
Onderwijskunde 1 richt zich op het bevorderen van de pedagogisch-didactische bekwaamheden, op het ontwerpen van onderwijs en reflectie op het eigen handelen en het eigen leerproces. In de bijeenkomsten komen aan bod: Het beroep van leraar, grondbeginselen uit de pedagogiek, sociologie, ontwikkelingspsychologie en cognitieve psychologie en de toepassing ervan op het eigen leerproces en op het ontwerpen van en handelen in lessituaties.
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Book
Boek: Ebbens, S. & Ettenkoven, S. (2019). Effectief leren: de docent als regisseur. Noordhoff Uitgevers, 5e druk. ISBN: 9789001896522
Reader
Reader: den Brok, P., van der Want, A. & van der Meij, J. (2015) Interpersoonlijke ontwikkeling van de docent.
Book
Lieshout, T. van, & Deth, R. van (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 3e, herziene druk. ISBN: 978-90-368-1994-7
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English