SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201300196
201300196
Klinische Specialisatiestage
Cursus informatieRooster
Cursus201300196
Studiepunten (ECTS)60
CursustypeMaster eindopdracht
VoertaalNederlands
ContactpersoonR.G.H. Hartman
E-mailr.g.h.hartman@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Examinator
prof.dr. I.A.M.J. Broeders
Examinator
prof.dr. C. Brune
Examinator
prof.dr. M.M.A.E. Claessens
Examinator
drs. N.S. Cramer Bornemann
Examinator
prof.dr. D.W. Donker
Collegejaar2023
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Het doel van de klinische specialisatiestage (TG-schap) is de student te vormen tot een technisch geneeskundig professional, die een zelfstandige rol kan vervullen binnen een medisch specialistisch behandelteam. Het TG-schap bestaat uit een klinisch specialisatiedeel en een toegepast wetenschappelijk deel binnen een specialistische medische afdeling
Inhoud
De student verblijft gedurende een jaar op een medisch specialistische afdeling. De aard van het specialisme sluit aan bij de master-specialisatietrack waarin de student zal afstuderen.
In dit TG-schap zijn een klinisch specialisatiedeel en een toegepast wetenschappelijk onderzoekdeel te onderscheiden.
Tijdens het klinische specialisatiedeel maakt de student zich, voortbouwend op de ervaringen van de TG-schappen gedurende het tweede masterjaar, vertrouwd met de specifieke technisch geneeskundige aspecten van de diagnostiek en de behandeling van de patiënten te analyseren en relevante oplossingen aan te bieden en daadwerkelijk uit te voeren. De student voert zijn werkzaamheden uit in nauwe samenspraak met leden van het specialistische behandelteam, in opdracht van en onder supervisie van de behandelende medicus. Tijdens deze specialisatiestage heeft de student veelvuldig contact met patiënten met specifieke technisch geneeskundige problemen. De student is betrokken bij alle gezamenlijke (multidisciplinaire) patiëntenbesprekingen op de afdeling en met andere afdelingen.
Tijdens het toegepast wetenschappelijk onderzoek van het TG-schap voert de student onderzoek uit naar een voor de afdeling relevant, specifiek technisch geneeskundig probleem bij de diagnostiek en behandeling. Bij een duidelijk omschreven groep patiënten wordt een voor de diagnostiek en behandeling relevant technisch geneeskundig probleem geïnventariseerd en geanalyseerd en een oplossingsrichting onderzocht. Het onderzoek zal deel uitmaken van een binnen de afdeling lopend onderzoekprogramma. De student bewerkt hiervan een deelproject dat binnen het klinische specialisatiejaar (kan en) dient te worden afgerond. Indien mogelijk dient het onderzoek een aanzet te vormen voor een promotieonderzoek. De student bericht over zijn onderzoek en de resultaten daarvan op lokale, nationale en, zo mogelijk, internationale wetenschappelijke bijeenkomsten en schrijft daarover een afstudeerscriptie. Indien de resultaten van het onderzoek zich daarvoor lenen, zal de student deze verwerken in een wetenschappelijke publicatie.
Begeleiding en beoordeling vindt plaats door een afstudeercommissie bestaande uit een klinisch medisch begeleider, een technologisch begeleider van de UT en een procesbegeleider van de opleiding TG.

Ingangseisen
Een student kan beginnen met de Klinische Specialisatiestage wanneer hij in het bezit is van het bachelordiploma Technische Geneeskunde alsmede 60 EC uit het eerste masterjaar en 60 EC uit het tweede masterjaar.
Participating study
Master Technical Medicine
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Overig onderwijs
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Test 1

SluitenHelpPrint
Switch to English