SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201200229
201200229
Bacheloropdracht 2012-2015
Cursus informatieRooster
Cursus201200229
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeBachelor eindopdracht
VoertaalNederlands
ContactpersoonM.A. Stehouwer, MA
E-mailm.a.stehouwer@utwente.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
ing. H.A. Akse
Docent
dr. S.J.A. de Beer
Docent
prof.dr.ir. N.E. Benes
Docent
M.J. Bos
Docent
dr.ir. D.W.F. Brilman
Collegejaar2014
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Leerdoelen
De leerdoelen van de Bacheloropdracht zijn uitvoerig gedefinieerd in de ST-OER. De student 1. kan informatie zoeken en verwerken, 2. kan ST onderzoek verrichten op Bachelor niveau, 3. kan samenwerken en communiceren met anderen van binnen en buiten de ST gemeenschap, 4. is zich bewust van de veiligheids- en milieu-aspecten en de maatschappelijke context en 5. kan inzichten in de Scheikundige Technologie en de sociale context integreren in zijn of haar wetenschappelijke werk.
Inhoud
De bacheloropdracht is een individuele opdracht die het sluitstuk vormt van de bacheloropleiding. Het biedt studenten de gelegenheid te laten zien wat ze op het eind van de bacheloropleiding in hun mars hebben. Het niveau van de opdracht past bij de eindtermen van de bacheloropleiding en de tot dan toe gevolgde vakken.

Het belangrijkste doel is om onder begeleiding te leren een onderzoek uit te voeren op basis van een gedefinieerde onderzoeksvraag volgens een geschikte onderzoeksmethodologie. Het is de eerste keer in de opleiding dat een student individueel een groter (maar begrensd) onderzoek verricht en daarover schriftelijk en mondeling rapporteert. Naast het inhoudelijke deel is het belangrijk dat de student blijk geeft van doelgericht en planmatig werken en een kritische houding blijkt te hebben ontwikkeld. Het eindcijfer wordt daarom voor 50% bepaald door inhoudelijke componenten en voor 50% door algemene academische vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en werkhouding.

De opdracht beslaat een periode van 10 weken full-time (8 uur per dag) en wordt uitgevoerd bij één van de chemisch-technologische groepen onder begeleiding van een dagelijkse begeleider en onder de verantwoordelijkheid van een bacheloropdrachtcommissie. De commissie bepaalt het eindcijfer.

De opdracht begint met een literatuurstudie van circa 3 EC (2 weken). Vervolgens stelt de student a.d.h.v. de onderzoeksvraagstelling een onderzoeksplan op inclusief een planning, waarna onder begeleiding wetenschappelijk op een doelgerichte wijze onderzoek wordt verricht.

De onderzoeksvraagstelling heeft een beperkte omvang en complexiteit en maakt meestal deel uit van een groter wetenschappelijk onderzoek van de betreffende onderzoeksgroep. Tussentijds levert de student een voortgangsrapportage en een bijgestelde planning. De opdracht wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling verslag.
 
Voorkennis
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Eindproject
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Toets

SluitenHelpPrint
Switch to English