SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197493800
197493800
Vakdidactiek Natuurkunde 1 - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus197493800
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. H.J. Pol
E-mailh.j.pol@utwente.nl
Docenten
Examinator
drs.ing. H.J. Lensink
Examinator
dr.ir. H.J. Pol
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. H.J. Pol
Examinator
dr. Dipl.-Phys. H.K.E. Stadermann
Collegejaar2023
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Vakdidactiek Natuurkunde 1 heeft de volgende algemene doelstellingen:
 
 • Eigen maken van de basisbeginselen van de vakdidactiek behorend bij de hedendaagse schoolnatuurkunde met onder andere aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding, activeren van leerlingen en de rol van (demonstratie-)proeven.
 • Voorbereiden op specifieke taken ten behoeve van het natuurkundeonderwijs.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën betreffende het natuurkundeonderwijs.
 • Verder ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticum ervaringen.

Specifieke leerdoelen waar verder aan wordt gewerkt in het kader van de lerarenopleiding: Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies
 2. de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak
 3. in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 4. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 5. een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 6. te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 7. een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 8. te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen gemaakte summatieve toets
 9. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 10. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 11. een activerende werkvorm te ontwerpen
 12. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 13. een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 14.  te reflecteren op de leerresultaten van de leerlingen van een ontworpen samenhangende les(senserie)
 15. beargumenteerd leerlingpractica te kiezen voor een les
 16. te reflecteren op het gebruik van leerlingpractica (in de les)
Inhoud
Het vak besteedt aandacht aan de didactische principes van de schoolnatuurkunde. Aan de orde komen onder andere: 
 • Voorbereiding van natuurkundeonderwijs en activerende didactiek.
 • Inbedding van natuurkundige concepten in contexten en vise versa.
 • Toetsen bij natuurkunde
 • Leerling-/demonstratieproeven o.a. met behulp van ICT (applets en/of ipCoach)
 • Demonstratievaardigheden, werkvormen
 • Doelstellingen, leerplan en leerpakketten
 • Probleemoplossend vermogen
 • Begripsvorming: elektriciteit
 • Differentiëren in de klas
 • Vakoverstijgende didactiek
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Literatuur
Handboek natuurkundedidactiek, red Kortland, Mooldijk en Poorthuis van Epsilon uitgever, Amsterdam. ISBN 978-90-5041-163-9 Deels aanvullende handouts en achtergrondliteratuur.
Aanbevolen materiaal
Studiemateriaal
Boek Onderwijskunde. Schoolpracticumhandleiding, materiaal op Canvas, handouts.
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English