SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197493710
197493710
Inleiding Vakdidactiek Scheikunde - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus197493710
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Docenten
Docent
dr.ir. L.A. de Graaf
Docent
drs.ing. H.J. Lensink
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C. Visser
Docent
dr. T.C. Visser
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Eerste ervaringen opdoen met de hedendaagse schoolchemie en de didactiek ervan (o.a. aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding,
activeren van leerlingen, toetsing, concepties/misconcepties, assessment for learning en demonstratie practica).
In de cursus worden de onderstaande doelen nagestreefd met de bijbehorende diepte van inleiding vakdidactiek.  
 
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • beargumenteerd demonstratieproeven te kiezen voor een les
Inhoud
Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum. De totale omvang is 5 ECTS (140 uur). Het bestaat uit de volgende onderdelen in opdrachten die moeten worden afgerond.
 • Voorbereiding van scheikundeonderwijs (lesplan)
 • Didactische en activerende didactiek.
 • Concepten en misconcepties
 • Analogieën, concept map
 • Probleemoplossen (heuristiek en leerlingstrategie)
 • Toetsing
 • Inleiding op evaluatie in het scheikundeonderwijs.(Assessment for learning)
 • Demonstratievaardigheden.       

Alle opdrachten moeten voldoende zijn. Enkele opdrachten worden aan de hand van een rubric met een cijfer beoordeeld. Het eindcijfer is een gemiddelde van de met een cijfer beoordeelde opdrachten.
Voorkennis
Verplicht:
Minimaal een propedeuse in Chemische Technologie
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Syllabus vakdidactiek, schoolpracticumhandleiding, materiaal op Canvas
Literatuur
The Chemistry Classroom, Dudley Herron Studieboek Onderwijskunde 1
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English