SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197493700
197493700
Inleiding Vakdidactiek Natuurkunde - Minor
Cursus informatieRooster
Cursus197493700
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeOnderwijseenheid
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. H.J. Pol
E-mailh.j.pol@utwente.nl
Docenten
Examinator
drs.ing. H.J. Lensink
Examinator
dr.ir. H.J. Pol
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. H.J. Pol
Examinator
dr. Dipl.-Phys. H.K.E. Stadermann
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Inleiding Vakdidactiek heeft de volgende algemene doelstellingen:
 • Eerste ervaringen opdoen met de hedendaagse schoolnatuurkunde en de didactiek ervan, met onder andere aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding, activeren van leerlingen en de rol van (demonstratie-)proeven.
 • Uitwisselen van ervaringen en ideeën betreffende het natuurkundeonderwijs
 • Ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticumervaringen
Specifieke leerdoelen waaraan wordt gewerkt in het kader van de lerarenopleiding:
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 1. in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 2. te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 3. een formatieve toets met feedbackmodel te ontwerpen
 4. te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 5. beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 6. te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les)
 7. een activerende werkvorm te ontwerpen
 8. te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 9. rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 10. bij de uitvoering van zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren
 11. beargumenteerd demonstratieproeven te kiezen voor een les
 12. te reflecteren op het gebruik van demonstratieproeven in de les
Inhoud
Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum. Aan de orde komen:
 
 • Voorbereiding van natuurkunde onderwijs.
 • Inleiding op leerstrategieën; eigen en van de leerling.
 • Werkvormen en activerende didactiek
 • Kennismaking met de rol van leerlingproeven en demonstratieproeven.
 • Natuurkunde toetsen
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Literatuur
Handboek natuurkundedidactiek, red Kortland, Mooldijk en Poorthuis van Epsilon uitgever, Amsterdam. Isbn 978-90-5041-163-9
Studiemateriaal
Materiaal op Canvas, hand outs.
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten/presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English