SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197454910
197454910
Schoolpracticum Scheikunde 2
Cursus informatieRooster
Cursus197454910
Studiepunten (ECTS)15
CursustypeStage
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr.ir. L.A. de Graaf
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C. Visser
Examinator
dr. T.C. Visser
Collegejaar2023
Aanvangsblok
JAAR
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Schoolpracticum 2 is een cursus waarmee je startbekwaam wordt als eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs.

Aan het eind van de cursus kan je…

 
  1. je positie bepalen ten opzichte van alles dat gebeurt op een school. Te denken valt aan de schoolregels, zorgstructuur, vakgroepenstructuur, organisatie met TOA's, pedagogisch-didactisch klimaat, etc.
  2. verscheidene methoden inzetten uit het handelingsrepertoire van bekwame docenten op het vlak van didactiek en pedagogiek, en deze koppelen aan de theorie van onderwijskunde en vakdidactiek.
  3. benoemen en vanuit ervaring reflecteren op wat er allemaal komt kijken bij het beroep van een docent (waarbij te denken valt aan aspecten op het gebied van didactiek, klassenmanagement, mentorschap, toetsing, onderwijsontwikkeling, professionalisering, samenwerking).
  4. je eigen visie op het beroep van docent en het lesgeven in je vak formuleren waarbij je je visie vanuit SP1 uitbreidt en verdiept.
  5. op basis van eigen ervaringen je niveau onderbouwd inschatten.
  6. onderbouwd benoemen op welke vlakken je je nog moet ontwikkelen om je verder te professionaliseren in je docentschap en hier een actieplan voor opstellen.
  7. functioneren als startbekwaam docent, overeenkomstig met de minimumeisen zoals vastgelegd in de bekwaamheidseisen
  8. een lesmodule ontwerpen bestaande uit alle elementen van belang voor lesgeven en leren: pedagogische visie, lesplannen, lesmaterialen, ingebouwde toetsing gericht op het leren van de leerlingen.
  9. benoemen op welke manier het vak NLT bij je past en welke bijdrage je kan leveren aan dat vak
  10. advies vragen aan collega’s of andere deskundigen; bepalen wanneer en hoe je advies kan geven; gebruik maken van methodieken voor professionele consultatie en leren, zoals supervisie en intervisie; en daarbij ook je grenzen bewaken
Inhoud
Schoolpracticum 2 is een onderdeel van de masteropleiding Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen (M-ECB) en volgt op SP1.
SP2 verdiept je kennismaking met het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs en met de schoolomgeving en bereid je voor op een baan in het vo. Door zelf lessen te verzorgen ervaar je persoonlijk hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van lessen en het leerproces van leerlingen. Je gaat dan ook uiteindelijk zelfstandig als docent functioneren.
Met SP2 word je startbekwaam voor het beroep van docent in de onder- en bovenbouw van het vmbo-tl, havo en vwo van het voortgezet onderwijs. Het betreft een eerstegraadsbevoegdheid. Je zult dus voornamelijk onderwijs verzorgen in de bovenbouw.
Tijdens SP2 bouw je verder aan je ontwikkelverslag rond je successen en ontwikkelpunten. Je sluit daarbij aan bij het actieplan dat je bij de afsluiting van SP1 geformuleerd hebt. Het complete ontwikkelverslag geeft een beeld van je groei naar een startbekwaam docent.
Deelname eisen
Studenten van buiten de master ECB die aan dit vak willen deelnemen kunnen een onderbouwd verzoek sturen, niet later dan 3 weken voor de start van het vak, met daarin bevat:

-    Een studievoortgangsoverzicht uit Osiris.
-    Een beschrijving van hoe de student aan de voorkenniseisen voldoet (zie ook de OER).

Het verzoek kan gestuurd worden naar de studieadviseur, Tom Morsink, via e-mail: t.o.morsink@utwente.nl
Voorkennis
197453910 (schoolpracticum scheikunde 1)
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Handleiding Schoolpracticum 2 Master
Canvas
Aanvullende documenten bij de handleiding schoolpracticum bevinden zich in de Canvas-cursus ‘Gereedschapskist’
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Eindopdracht/paper

SluitenHelpPrint
Switch to English