SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197454830
197454830
Vakdidactiek Maatschappijleer 2
Cursus informatieRooster
Cursus197454830
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
ContactpersoonJ.G. Noordink
E-mailj.g.noordink@utwente.nl
Docenten
Docent
H.M. Mul
Contactpersoon van de cursus
J.G. Noordink
Docent
J.G. Noordink
Collegejaar2021
Aanvangsblok
1B/  2A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Specifieke vakdidactische competenties

De leraar-in-opleiding kan:
 • de doelstellingen, de concept-contextbenadering en inhouden van maatschappijwetenschappen (MAW) beschrijven;
 • een lesactiviteit met de concept-contextbenadering bij MAW ontwerpen, onderbouwen, uitvoeren en evalueren;
 • inzichten uit taalgericht vakonderwijs  gebruiken bij het ontwerpen, onderbouwen en uitvoeren van de lesactiviteiten voor MAW;
 • kennis en vaardigheden uit de sociale wetenschappen gebruiken bij het didactisch relevant en bruikbaar maken voor de lesactiviteiten (waaronder onderzoeksvaardigheden en wetenschappelijke paradigma’s);
 • geschikte werkvormen voor MAW beschrijven en gebruiken bij de lesactiviteiten;
 • twee onderwijsmethoden voor MAW vergelijken, analyseren en beoordelen;
 • het eindexamenprogramma en bijbehorende syllabus van MAW analyseren en beoordelen;
 • de belangrijkste principes van toetsing gebruiken bij het ontwerpen en onderbouwen van toetstaken voor MAW;
 • een examenopgave uit het CSE van MAW analyseren en beoordelen en de inzichten gebruiken voor het ontwerpen van eigen toetstaken

Algemene competenties

De leraar-in-opleiding kan:
 • vakdidactische leervragen voor het eigen handelen als docent formuleren;
 • de vakdidactische leeropbrengsten uitleggen;
 • de vakdidactische kennis onderbouwen met wetenschappelijke artikelen;
 • de samenhang uitleggen tussen vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties;
 • vakdidactische en algemeen onderwijskundige competenties in samenhang toepassen op het eigen handelen als docent;
 • een onderbouwde visie formuleren op de vakdidactiek.
Inhoud
Bij de cursus vakdidactiek-2 ligt de nadruk op het examenprogramma maatschappijwetenschappen en de concept-contextbenadering. In de colleges en de opdrachten leg je continu de verbinding tussen enerzijds de vakdidactiek van maatschappijwetenschappen en wat je geleerd hebt bij onderwijskunde, de vakinhoudelijke (sociaalwetenschappelijke) competenties en het schoolpracticum. Tijdens de colleges ligt de nadruk op de praktijk: samen onderwijs ontwerpen, bestaand materiaal aanpassen, uitproberen in de klas en evalueren. Wat werkt wel en wat niet en waarom? Naast theorie oefen je dus veel en reflecteer je op je huidige manier van onderwijs verzorgen en de betekenis van vakdidactische inzichten voor je eigen lesgeven.
 
Voorkennis
Kennis uit Inleiding vakdidactiek en Vakdidactiek-1
Participating study
Master Leraar VHO in Maatschappijleer
Participating study
Master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetensc
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Artikelen op Canvas
Studiemateriaal
Bernaerts, M.H. & Kesteren, C. van (red.) (2012). Maatschappijleer hoofdzaak: Een sociaal wetenschappelijk denkkader voor politieke oordeelsvorming. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Studiemateriaal
C. van Boxtel, A. Hemker, T. Klijnstra & G. Ruijs (2017). Toetsen van denkvaardigheden en conceptuele kennis bij Maatschappijwetenschappen. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Studiemateriaal
Sociologisch en politicologisch handboek (in overleg met docent)
Studiemateriaal
Van der Leeuw, B., Hajer, M., Scharten, R., de Vos, B. (2013). Werken aan vaktaal bij mens- en maatschappijvakken. Platform Taalgericht Vakonderwijs / SLO
Studiemateriaal
Van Den Boorn (red.), Handboek vakdidactiek maatschappijleer, ProDemos, 2019, ISBN 9789064735288
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English