CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 197454170
197454170
General Didactics 2
Course infoSchedule
Course module197454170
Credits (ECTS)5
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Contact persondr. C.L. Poortman
E-mailc.l.poortman@utwente.nl
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Examiner
dr. M.J.M. van Geel
Lecturer
drs.ing. H.J. Lensink
Lecturer
dr. S. van der Linden
Contactperson for the course
dr. C.L. Poortman
Examiner
dr. C.L. Poortman
Academic year2022
Starting block
1B
Application procedureYou apply via OSIRIS Student
Registration using OSIRISYes
Aims
Onderwijskunde 2 richt zich op het bevorderen van pedagogisch-didactische bekwaamheden en het vergroten van de ontwerp-en onderzoeksbekwaamheden. Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 
  • onderwijsbeleid en -ontwikkelingen op landelijk niveau te verwoorden en de rol van de ondersteuningsstructuur hierbij te duiden
  • het profiel/de visie van een school te analyseren en aan te geven welke implicaties deze heeft voor het onderwijsleerproces op school- en klasniveau
  • te verwoorden hoe leerlingen leren en welke rol motivatie, voorkennis en leeromgeving (zoals de rol van de docent en klassenklimaat) hierbij spelen
  • inzichten uit de onderwijsleertheorie te kunnen toepassen op een lesopzet
  • eigen lessen te analyseren vanuit de onderwijsleertheorie en op basis daarvan aanknopingspunten te formuleren ter verbetering van het eigen handelen leerdoelen en bijbehorende succescriteria te formuleren
  • (toets)vragen te ontwerpen om te bepalen in welke mate leerlingen de leerdoelen hebben behaald
  • passende vervolgacties te bepalen op basis van de geconstateerde mate van doelbeheersing bij leerlingen
  • diversiteit binnen de klas te benoemen en hierop in te spelen
  • aan te geven wat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte nodig hebben om tot leren te komen en wie die ondersteuning kunnen bieden (zelf, mentor, zorgteam, etc.)
  • wetenschappelijke inzichten toepasbaar te maken voor de dagelijkse lespraktijk
Content
Onderwijskunde 2 richt zich op het bevorderen van pedagogisch-didactische bekwaamheden en het vergroten van de ontwerp-en onderzoeksbekwaamheden. In de colleges komen de volgende onderdelen aan bod: Onderwijsbeleid en -ondersteuningsstructuur, schoolprofielen, onderwijsleertheorie (leren in vijf dimensies), formatief toetsen en differentiëren, omgaan met zorgleerlingen en individuele verschillen.
Participating study
Master Science Education and Communication
Required materials
Book
Marzano, R. J., & Miedema, W. (2018). Leren in vijf dimensies: moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs. Koninklijke Van Gorcum.
Articles
Artikelen (via Canvas)
Book
Lieshout, T. van, & Deth, R. van (2018). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 3e, herziene druk. ISBN: 978-90-368-1994-7
Recommended materials
-
Instructional modes
Seminars
Presence dutyYes

Tests
Assignments

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal