SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197453820
197453820
Vakdidactiek Wiskunde 1
Cursus informatieRooster
Cursus197453820
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr.ir. M. Timmer
E-mailm.timmer@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr.ir. T.J.M. Coenen
Examinator
W.R. van der Meulen
Contactpersoon van de cursus
dr.ir. M. Timmer
Examinator
dr.ir. M. Timmer
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1B
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om…
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • in hun lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen.
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les).
 • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen.
 • te reflecteren op nabespreking en analyse van een eigen gemaakte summatieve toets.
 • te reflecteren op het activerend gebruik van ICT (in de les).
 • een activerende werkvorm te ontwerpen.
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen.
 • in zijn/haar onderwijs de kernconcepten correct te hanteren, deze naar leerlingen toe op een inzichtelijke wijze te introduceren en daarbij rekening te houden met voorkennis en misconcepties en hierop te reflecteren.
 
De kernconcepten die in VD1 aan bod komen betreffen de belangrijkste aspecten uit de domeinen vergelijkingen & ongelijkheden, functies, meetkunde, algebra & getaltheorie, goniometrie, statistiek – toegespitst op de onderbouw.
Inhoud
Nadat de basis van de wiskundedidactiek is behandeld in Inleiding Vakdidactiek Wiskunde (IVD), zal Vakdidactiek Wiskunde 1 de belangrijkste onderwerpen uit het vmbo en de onderbouw van havo/vwo behandelen (zie de leerdoelen). De didactiek van deze onderwerpen komt aan de orde, gekoppeld aan de stof van IVD. Tegelijkertijd wordt wederom ingegaan op overstijgende onderwerpen zoals gebruik van ICT, toetsing en alternatieve werkvormen.

 
Beoordeling:
 • Eén poging van het vak bestaat uit verscheidene deelopdrachten.
 • Het eindcijfer is het rekenkundig gemiddelde van de cijfers van de deelopdrachten, op voorwaarde dat alle deelopdrachten voldoende zijn beoordeeld. Indien een of meerdere deelopdrachten onvoldoende zijn beoordeeld, is het vak niet voldaan.
 • Het is mogelijk om deelopdrachten eenmalig te herkansen, waarbij de bestaande uitwerking wordt verbeterd. Indien een herkansing met een voldoende wordt beoordeeld, dan krijgt de betreffende deelopdracht als cijfer het gemiddelde van het originele cijfer en het cijfer van de herkansing, tenzij dat gemiddelde onvoldoende is – in dat laatste geval wordt het cijfer 5,5 toegekend. Indien de herkansing van een deelopdracht wederom met een onvoldoende wordt beoordeeld, dan wordt die deelopdracht met een onvoldoende beoordeeld
Voorkennis
Noodzakelijk: Inleiding Vakdidactiek
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Course material
Handboek Wiskundedidactiek, uitgave Epsilon
Literature
Recente en minder recente artikelen, verstrekt via Canvas
Aanbevolen materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten

SluitenHelpPrint
Switch to English