SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 197453710
197453710
Inleiding Vakdidactiek Scheikunde
Cursus informatieRooster
Cursus197453710
Studiepunten (ECTS)5
CursustypeCursus
VoertaalNederlands
Contactpersoondr. T.C. Visser
E-mailt.c.visser@utwente.nl
Docenten
Examinator
dr.ir. L.A. de Graaf
Examinator
drs.ing. H.J. Lensink
Examinator
dr. T.C. Visser
Contactpersoon van de cursus
dr. T.C. Visser
Collegejaar2022
Aanvangsblok
1A
AanmeldingsprocedureZelf aanmelden via OSIRIS Student
Inschrijven via OSIRISJa
Cursusdoelen
Eerste ervaringen opdoen met de hedendaagse schoolchemie en de didactiek ervan (o.a. aandacht voor lesindeling, lesvoorbereiding,
activeren van leerlingen, toetsing, concepties/misconcepties, assessment for learning en demonstratie practica).
In de cursus worden de onderstaande doelen nagestreefd met de bijbehorende diepte van inleiding vakdidactiek.  
 
Aan het eind van de cursus is de student in staat om …
 • een eigen visie op (onderwijs in) het schoolvak te formuleren waarbij hij/zij gebruikmaakt van kennis van bestaande visies.
 • de uitvoering van zijn/haar onderwijs en de communicatie daarover af te stemmen op de eindtermen van het schoolvak.
 • in zijn/haar lesontwerp bewuste keuzes te maken op basis van vakdidactische modellen
 • te reflecteren op het gebruik van vakdidactische modellen (in de les)
 • te reflecteren op het gebruik van verschillende vormen van formatief toetsen (in de les)
 • een betrouwbare en valide summatieve toets met scoremodel te ontwerpen
 • beargumenteerd ICT te kiezen voor een les
 • te reflecteren op het gebruik van een activerende werkvorm (in de les)
 • een samenhangende les(senserie) te arrangeren inclusief lesdoelen, tijdsplanning en activiteiten van docent en leerlingen
 • rekening te houden met voorkennis en misconcepties binnen een lesontwerp
 • beargumenteerd demonstratieproeven te kiezen voor een les
Inhoud
Het vak dient als eerste kennismaking met didactische principes en ondersteunt het eerste schoolpracticum. De totale omvang is 5 ECTS (140 uur). Het bestaat uit de volgende onderdelen in opdrachten die moeten worden afgerond.
 • Voorbereiding van scheikundeonderwijs (lesplan)
 • Didactische en activerende didactiek (o.a. gebruik van ICT).
 • Concepten en alternatieve concepties (gebruik van analogieën, concept map)
 • Demonstratievaardigheden. 
 • Professionalisering en visie op docentschap
 • Inleiding op evaluatie in het scheikundeonderwijs.(Formatief handelen/ Assessment for learning)
 • Toetsing       


Alle opdrachten moeten voldoende zijn. Enkele opdrachten worden aan de hand van een rubric met een cijfer beoordeeld. Het eindcijfer is een gemiddelde van de met een cijfer beoordeelde opdrachten.
Participating study
M Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Syllabus vakdidactiek, schoolpracticumhandleiding, materiaal op Canvas
Aanbevolen materiaal
Literatuur
The Chemistry Classroom, Dudley Herron
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Opdrachten en presentatie

SluitenHelpPrint
Switch to English